Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Μαθηματικών και 2) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   18   /  1  /  2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Μαθηματικών και 2) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Τελεστών».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3281/31.12.2022, τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 17.1.2023)

ΑΔΑ: 6ΙΕΘ469Β7Θ-9Β7                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 31769

 

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ  ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Μία θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανική Χημεία: Σύνθεση – Φασματοσκοπία NMR-MS».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 3283/31.12.2022, τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 17.1.2023)

ΑΔΑ: ΨΩΠ4469Β7Θ-Ζ61                                                    ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 31770

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις  19  /  3  /  2023

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και  να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Μαθηματικών                                          e-mail: secr-math@math.upatras.gr

                                                                Ιστότοπος: www.math.upatras.gr

                                                                 τηλ.: 2610 996735

 

Χημείας                                                   e-mail: chemsecr@upatras.gr

                                                               Ιστότοπος: www.chem.upatras.gr

                                                               τηλ.: 2610 996013

 

 Ο Πρύτανης

 ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ