Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Βιολογίας και 2) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών  

Πάτρα   31  /  5  /  2024

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων: 1) Βιολογίας και 2) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών

 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία Ανθρώπου και Ζώων με έμφαση στη Νευροβιολογία»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1530/24.5.2024 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 27.5.2024)

ΑΔΑ: ΨΜΙΨ469Β7Θ-5Α5                                        ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ: ΑΡΡ: 41071

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΛΟΓΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης»

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 1570/28.5.204 τ. Γ΄

(ημερομηνία κυκλοφορίας: 29.5.2024)

ΑΔΑ: 6234469Β7Θ-ΗΔ6

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:                ΑΡΡ: 41072

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕΛΛΑ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία:   ΑΡΡ: 41074

Μία κενή θέση μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, με γνωστικό αντικείμενο «Εικαστικές

 

 Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις  1  /  8  /  2024

 

 

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ προκήρυξης) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» https://apella.minedu.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος και να επικοινωνούν στα τηλέφωνα και e-mail που αναγράφονται:

 

Μηχανικών Ηλεκτρονικών                                    e-mail: secretary@ceid.upatras.gr

Υπολογιστών και Πληροφορικής                          Ιστότοπος: www.ceid.upatras.gr

                                                                             τηλ.: 2610 996939-40-41

 

Βιολογίας:                                                             e-mail: grambio@upatras.gr

                                                                           Ιστότοπος:  www.biology.upatras.gr

                                                                           τηλ.: 2610- 969201-205

 

 Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΜΠΟΥΡΑΣ