ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών μηχανολογικών εγκαταστάσεων δεξαμενής καθίζησης και αντλιών λυματολάσπης Βιολογικού Καθαρισμού» (Π-60/2024)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, της πρόσκλησης με τίτλο: «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών μηχανολογικών εγκαταστάσεων δεξαμενής καθίζησης και αντλιών λυματολάσπης  Βιολογικού Καθαρισμού» (Π-60/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  27-06-2024 και ώρα 12:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π-60   ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ _Π 60