ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «Χρωματισμοί επιφανειών στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-48/2024)

                 Το Πανεπιστήμιο Πατρών, καλει

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, της πρόσκλησης με τίτλο: «Χρωματισμοί επιφανειών στα κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών» (Π-48/2024), σύμφωνα με την συνημμένη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ μετά του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  17-06-2024 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Π-48      ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Π-48