Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

 

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 18/13-06-2024 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει μια (1) θέση  Υποψήφιου Διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), για το Α.Ε.2024-25, σύμφωνα με τις διατάξεις,  του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 2585/01.05.2024 τ. Β’), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4957/2022 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ5468/14-9-2023 τ. Β’ όπως έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 779/τ.Β /12.2.2024) στο παρακάτω επιστημονικό πεδίο:

 

  • Μία   (1) θέση  στο Επιστημονικό πεδίο: «Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής » με θέμα:

 

  1. «Μελέτες στα Οικονομικά της Άμυνας και Οικονομική Ανάπτυξη» (Essays on Defence Economics and Economic Development)

 

 

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής) είναι τα εξής:

 

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Οικονομική Επιστήμη ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο, που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών -ΦΕΚ 2585/01-05-2024)

ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), σύμφωνα με την τροποποίηση στο υπ΄.αριθμ. 55/10.03.2023 ΦΕΚ άρθρο 28.

 

Υποβολή αιτήσεων

Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει μέχρι και την 10 Ιουλίου 2024 σχετική αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και σύντομο υπόμνημα της διδακτορικής διατριβής.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης ( Ελληνική ή Αγγλική), καθώς και προτεινόμενος επιβλέπων Καθηγητής/τρια, με συναφές γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικό έργο, με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:

α) Σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να εκπονήσει τη διδακτορική διατριβή με:

i) τον προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής,

ii) τον προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό έργο είναι συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και

iii) γλώσσα συγγραφής , η οποία δύναται να είναι διάφορη της ελληνικής,

β) Αντίγραφα τίτλων σπουδών,

γ) Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών σπουδών και των μεταπτυχιακών σπουδών,

δ) Σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή και προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες,

ε) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου υποχρεωτικώς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i) σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα, ii) κατάλογος επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν, iii) περίληψη μεταπτυχιακής εργασίας (για κατόχους Δ.Μ.Σ.), ή διπλωματικής εργασίας (για κατόχους ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου),

στ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

ζ) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου),

η) Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών,

θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εκπονεί άλλη διδακτορική διατριβή παράλληλα σε ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήμιο,

ι) Πιστοποιητικά βεβαίωσης τυχόν προηγούμενης επαγγελματικής ή/και ερευνητικής εμπειρίας εάν υπάρχουν,

ια) Οτιδήποτε άλλο κρίνεται αναγκαίο σύμφωνα με την πρόσκληση και την κείμενη νομοθεσία.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο του Τμήματος : http://www.econ.upatras.gr μέχρι και την 10η Ιουλίου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://postgrad.econ.upatras.gr/el/candidates/application

και https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

 

Αξιολόγηση αιτήσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος συγκεντρώνει τις υποβληθείσες αιτήσεις και ορίζει μία τριμελή εισηγητική επιτροπή. Η τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον υποψήφιο.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ.  2610 96 2591, e-mail: econ-secr@upatras.gr , κ. Παπαγιαννάκη.