Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ: 11/15-03-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει τέσσερις (4) θέσεις Υποψήφιων Διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 671/11800 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1559/8.5.2018 τ. Β’) όπως διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 9 απόφαση (ΦΕΚ 148/30-1-2019 τ.Β’), κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4957/2022, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

• Δύο (2) θέσεις στο Επιστημονικό πεδίο: « Διεθνή Οικονομική » με θέματα:

1. «Μελέτες για την χρηματιστικοποίηση των αγορών εμπορευμάτων» (Essays on the financialization of commodities markets).
2. «Κλιματική αλλαγή και νομισματική πολιτική» (Climate Change and Monetary Policy)

• μία (1) θέση στο Επιστημονικό πεδίο: «Περιφερειακή Οικονομική » με θέμα:

1. «Γεωγραφικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά για τα Φυτικά Εναλλακτικά Κρέατος» (Geographical, economic and environmental characteristics on Plant Based Meat Alternatives.)
• μία (1) θέση στο Επιστημονικό πεδίο: «Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική » με θέμα:

1. «Μελέτες για τη δυναμική και τις μακροοικονομικές επιπτώσεις του πληθωρισμού» (Essays on the dynamics and the macroeconomic effects of inflation.)

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων για την εισαγωγή στο Π.Δ.Σ. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, (Προϋποθέσεις και κριτήρια εισαγωγής) είναι τα εξής:

α) Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS), σύμφωνα με την τροποποίηση στο υπ.αριθμ.55/10.03.2023 ΦΕΚ άρθρο 28.
β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη ή σε συναφές γνωστικό πεδίο, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό των Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ 1559/8-5-2018)

Υποβολή αιτήσεων
Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει μέχρι και την 15η Απριλίου 2023 σχετική αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος, συμπεριλαμβάνοντας τίτλο και σύντομο υπόμνημα της διδακτορικής διατριβής.
Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης ( Ελληνική ή Αγγλική), καθώς και προτεινόμενος επιβλέπων Καθηγητής/τρια, με συναφές γνωστικό αντικείμενο ή επιστημονικό έργο, με το θέμα της διδακτορικής διατριβής.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από κάθε υποψήφιο/α είναι τα εξής:
α) Σχετική αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Προσχέδιο / Σύντομο Υπόμνημα της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι προτεραιότητες.
δ) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
ε) Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική.
στ) Αντίγραφα εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και ηλεκτρονικά, από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο του Τμήματος http://www.econ.upatras.gr μέχρι και την 15η Απριλίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http://postgrad.econ.upatras.gr/el/candidates/application
και
https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

Αξιολόγηση αιτήσεων
Η Συνέλευση του Τμήματος συγκεντρώνει τις υποβληθείσες αιτήσεις και ορίζει μία τριμελή εισηγητική επιτροπή. Η τριμελής επιτροπή, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη. Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτική εισήγηση, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Παν. Πατρών, Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Τ.Κ 26504, τηλ. 2610 96 2591, e-mail: econ-secr@upatras.gr , κ. Παπαγιανάκη.