Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο ¨Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master’s Degree: Higher Education Policy. Theory and Praxis)¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

«ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ»

 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

για το ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

Το Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη (Master’s Degree: Higher Education Policy. Theory and Praxis») (ΦΕΚ 2969 τ. Β’ 24/7/2018). Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

 

Απονεμόμενος τίτλος

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη.

 

Εισακτέοι

Ο αριθμός των εισακτέων στο Δ.Μ.Σ. για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τριάντα

 • για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής:

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στην διαδικασία επιλογής για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:

 

(α) Οι υποψήφιοι για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής

 

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης ισότιμο με εκείνο των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

(γ) Οι επί πτυχίω φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021. Οι υποψήφιοι αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών τους και αναλυτική βαθμολογία στη γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του

Πανεπιστημίου Πατρών έως τις 24/9/2021.

 

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων

 

Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με μοριοδότηση των προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Δ.Δ.Π.Μ.Σ (https://mahep-upatras.gr).

 

Υποβολή Υποψηφιότητας

 

Οι υποψήφιοι για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας σε μορφή pdf μέσω της πλατφόρμας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#       από        τις 06/09/2021 έως τις 26/09/2021. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν ως τις 10/10/2021.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμαςείναι τα ακόλουθα:

 

 1. Συμπληρωμένη την αίτηση υποψηφιότητας.
 2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS στο οποίο μεταξύ άλλων θα αναφέρεται η τωρινή επαγγελματική ενασχόληση.
 3. Αντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ), οι επί πτυχίω φοιτητές υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομίσουν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις προβλέψεις της προκήρυξης.
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με ακριβή μέσο όρο.
 5. Λοιπούς τίτλους σπουδών (σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπής, απαιτείται και η υποβολή της επίσημης αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ).
 6. Επίσημα αναγνωρισμένη πιστοποίηση αγγλικής (τουλάχιστον επιπέδου Β2). Επιπλέον πιστοποιητικά ξένων γλωσσών.

 

 1. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2 σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001-(ΦΕΚ 659/τ.Β´).
 2. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων με διαδικασία επιλογής εισηγήσεων (εάν υπάρχουν).
 3. Βεβαιώσεις πρακτικής άσκησης με αντικείμενο την Ανώτατη Εκπαίδευση (εάν υπάρχουν).
 4. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας σε θέσεις εργασίας με αντικείμενο στην Ανώτατη Εκπαίδευση ή την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ. (εάν υπάρχουν).
 5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 6. Σε περίπτωση αιτήµατος για υποτροφία για κοινωνικούς λόγους κατάθεση του προσωπικού Ε1, Ε9 και των αντιστοίχων οικογενειακών.
 7. Σε περίπτωση επιλογής, υποχρέωση κατάθεσης υπεύθυνης δήλωσης ότι:

“έχω διαβάσει και αποδέχοµαι τον κανονισµό σπουδών του εν λόγω µεταπτυχιακού προγράµµατος σπουδών”.

 

Η μοριοδότηση γίνεται με βάση το συνημμένο παράρτημα. Μετά την αρχική μοριοδότηση γίνεται και συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής, η οποία μοριοδοτείται με έως 20 μόρια.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 3.000 € (ευρώ). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις. Η 1η δόση κατατίθεται όπως προβλέπεται από την προκήρυξη, ενώ η 2η και η 3η δόση στις αρχές του 2ου και του 3ου εξαμήνου αντίστοιχα. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο και εξ αιτίας του γεγονότος ότι το εν λόγω μεταπτυχιακό είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, η βιωσιμότητά του εξασφαλίζεται με την εγγραφή τουλάχιστον 15 φοιτητών.

 

Υποτροφίες

Το ΔΠΜΣ δίνει υποτροφίες για κοινωνικούς λόγους σε ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 35, παράγραφος 2 του Ν. 4485/2017.

 

Επικοινωνία και πληροφορίες: Γραμματεία του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πανεπιστημίου Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση mahep@upatras.gr ή στα τηλέφωνα 2610-969701 και 2610-969704.

Γενικές πληροφορίες για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. https://mahep-upatras.gr,

https://www.facebook.com/HigherEducatio nPolicyMaster/?notif_t=page_user_activity

 

Παράρτημα

Σύμφωνα με το άρθρο 5 α του κανονισμού του ΔΔΠΜΣ

 

1. Πτυχίο από ελληνικό ή ξένο (με

αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ) πανεπιστήμιο

Ναι-όχι
2. Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας Ναι-όχι
3.Βαθμός πτυχίου 5-6: 2 μόρια

6-6,49: 3 μόρια

6,5-7: 4 μόρια

7-7,49: 5 μόρια

8-8,49: 8 μόρια

8,5-10: 12 μόρια

4. Βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή ανώτατη

εκπαίδευση

Για κάθε μάθημα από 2 μόρια και έως 10 μόρια
5. Πτυχιακή εργασία 5 μόρια.

Αν είναι σχετική με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή ανώτατη εκπαίδευση 10 μόρια

6. Πιστοποιημένη ερευνητική εμπειρία 5 μόρια.

Αν είναι σχετική με εκπαιδευτική πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική ή

ανώτατη εκπαίδευση 10 μόρια

7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά

περιοδικά με κριτές ή συνέδρια με κριτές

2 μόρια για κάθε εργασία και συνολικά ως 8 μόρια
8. Εργασιακή εμπειρία σε θέση εργασία που αφορά ιδρύματα ανώτατη εκπαίδευση ή φορείς σχετικούς με την ανώτατη εκπαίδευση ή με την

ευρωπαϊκή ένωση

Για κάθε εξάμηνο εργασίας 3 μόρια και ως 30 μόρια
9. Πρακτική άσκηση σε θέσεις που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση ή

την ευρωπαϊκή ένωση

Για κάθε τρίμηνο πρακτικής 2 μόρια και ως 10 μόρια
10. Αγγλικά πάνω από Β2 ή πτυχίο άλλης γλώσσας Αγγλικά C1: 2 μόρια Αγγλικά C2: 5 μόρια Άλλη γλώσσα Β2: 3 μόρια

Άλλη γλώσσα C1 και C2: 5 μόρια

12. Συνέντευξη 20 μόρια