Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Χημείας με τίτλο ¨Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

 

Για την πλήρωση είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του Διατμηματικού  Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» ακαδ. έτους 2024-2025

 

Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.) του Δ.Π.Μ.Σ. στην υπ’ αριθμ. 14/20.06.2024 συνεδρίασή της και σύμφωνα με την Επικαιροποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος (ΦΕΚ 5879//τ.Β΄/ 09.10.2023), αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι (20) κενών θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, στα πλαίσια λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, στην:

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης δεν μπορεί να υπερβεί το διπλάσιο από την προβλεπόμενη κανονική διάρκεια φοίτησης. Ως εκ τούτου η ανώτατη διάρκεια φοίτησης ανέρχεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε ελάχιστο 6 εξάμηνα και 12 εξάμηνα, η μέγιστη.

Το Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία» («Medicinal Chemistry and Chemical Biology») αποσκοπεί στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων στη χρήση και την εφαρμογή τεχνικών (αναλυτικών, φασματοσκοπικών, βιοχημικών) και συνθετικών (ή λαμβανομένων από φυσικές πηγές) μορίων για τη μελέτη βιολογικών συστημάτων που εμπλέκονται σε συγκεκριμένες ασθένειες και στη, με βάση τη μελέτη αυτή, ανάπτυξη φαρμακευτικών ουσιών για την κλινική αντιμετώπισή τους. Μέσω της έρευνας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του υπό τη μορφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.), το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ. επιδιώκει την παραγωγή νέας γνώσης στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο και στη δημιουργία επιστημόνων που μπορούν με ευχέρεια να αντιμετωπίζουν διεπιστημονικά θέματα και να συνεργάζονται με επιστήμονες διαφορετικών ειδικοτήτων. Επίσης, αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού διεθνώς στο συγκεκριμένο διεπιστημονικό πεδίο.

Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. ξεκινούν το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους και ακολουθούν το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, με απόφαση της Ε.Π.Σ. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) Π.Μ. (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι Μ.Φ. υποχρεούνται σε: α) παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, β) παρακολούθηση σεμιναρίων γ) εκπόνηση Μ.Δ.Ε.. Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση εννέα (9) μαθημάτων και η εκπόνηση Μ.Δ.Ε.. Συνολικά τα μαθήματα αντιστοιχούν σε σαράντα πέντε (45) Π.Μ., τριάντα (30) Π.Μ. το πρώτο εξάμηνο και δεκαπέντε (15) Π.Μ. το δεύτερο εξάμηνο σπουδών. Η Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί συνολικά σε σαράντα πέντε (45) (Π.Μ.), δεκαπέντε (15) Π.Μ. το δεύτερο εξάμηνο και τριάντα (30) Π.Μ. το τρίτο εξάμηνο σπουδών.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Χημείας, Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και συναφών γνωστικών αντικειμένων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Ε.Π.Σ. για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του  πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του Δ.Π.Μ.Σ.. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Αίτηση δύναται να υποβάλουν και τελειόφοιτοι αλλοδαπών Ιδρυμάτων τα οποία δεν είναι ακόμα ενταγμένα στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ. Στην περίπτωση αυτή, οι αιτούντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί κατοχής τίτλου σπουδών. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά έγγραφα ότι έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε ο τίτλος τους και το αντίστοιχο Ίδρυμα πρόκειται να ενταχθούν στο Εθνικό μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του ΔΟΑΤΑΠ, μέχρι την ολοκλήρωση της διάρκειας σπουδών τους. Σε διαφορετική περίπτωση γίνεται διαγραφή του φοιτητή χωρίς να υπάρχει αξίωση από τον φοιτητή επιστροφής των χρημάτων που διέθεσε.

Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) το γενικό βαθμό πτυχίου, β) τη βαθμολογία των σχετικών με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. μαθημάτων, γ) την επίδοση στη διπλωματική εργασία εφόσον αποτελούσε προϋπόθεση για τη λήψη του προπτυχιακού τίτλου σπουδών και έχει σχέση με το εν λόγω Δ.Π.Μ.Σ., δ) την ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου: δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ε) την αξιολόγηση του υποψηφίου στην συνέντευξη. Επίσης λαμβάνονται υπ’ όψη: α) η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών), β) η γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή, γ) η κατάθεση τουλάχιστον δύο (2) συστατικών επιστολών κατά προτίμηση από καθηγητές του τμήματος αποφοίτησης, δ) το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.

Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και μέχρι της κάλυψης του μέγιστου αριθμού εισακτέων του Δ.Π.Μ.Σ..

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την αίτηση με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία) και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ηλεκτρονικά μέσω του ψηφιακού άλματος https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# από τη ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2024.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονικά)
  2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
  3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  4. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
  5. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών.
  6. Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ΄ όσον υπάρχει).
  7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων και πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π. (εφ΄ όσον υπάρχουν).
  8. Αντίγραφο πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας η οποία πιστοποιείται με: i) Τίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών, ή ii) Πιστοποιητικό First Certificate in English, ή  iii) Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης), ή iv) Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω, ή  v) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).

Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Ε.Π.Σ. του Δ.Π.Μ.Σ., θα αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων προκειμένω να διαπιστώνεται η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα.

Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.

  1. Τουλάχιστον δύο (2) συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους, από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου). Οι συστατικές επιστολές θα κατατίθενται στη γραμματεία του Τμήματος Χημείας. Δύναται η ηλεκτρονική υποβολή τους (email) στη γραμματεία του Τμήματος Χημείας.
  2. Βεβαίωση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

 

Οι υποψήφιοι επίσης θα πρέπει να καταθέσουν στην συνέχεια και σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

 

Επίσης, καθίσταται γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Χημείας στο ισόγειο του Βορείου κτηρίου, οι υποψήφιοι θα προσέλθουν ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για συνέντευξη. Σε περίπτωση αλλαγής ημερομηνίας ή τρόπου πραγματοποίησης της συνέντευξης θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

 

Το ΔΠΜΣ δεν περιλαμβάνει τέλη φοίτησης (δίδακτρα)

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την Γραμματεία του Τμήματος Χημείας, τηλ.: 2610996204 και 2610996203, URL: http://www.chem.upatras.gr email: chemsecr@upatras.gr