Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού με τίτλο ¨Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων- Tourism Business & Destination Management¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στο

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(Tourism Business & Destination Management)

 

Των Τμημάτων

Διοίκησης Τουρισμού και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

του Πανεπιστημίου Πατρών

για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) των Τμημάτων Διοίκησης Τουρισμού και Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΦΕΚ 3092 τ. Β’, 14/07/2021).

Η διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η φοίτηση προϋποθέτει υποχρεωτική παρουσία στα μαθήματα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2021. Έδρα μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η Πάτρα.

Απονεμόμενος τίτλος. Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ [Master of Science (MSc) in Tourism Business & Destination Management] και έχει δύο ειδικεύσεις:

α) Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών, και

β) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Εισακτέοι. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ. Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Ν. 4485/2017.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΜΠΣ για την απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών – φοιτητριών στη διαδικασία επιλογής για το ΔΠΜΣ είναι οι εξής:

α. Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ.

β. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μία ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων του ΔΠΜΣ προς επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι που διαθέτουν αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και πιστοποιητικό γνώσης βασικών δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ.

Διαδικασία επιλογής των υποψηφίων. Η διαδικασία επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών – φοιτητριών πραγματοποιείται με μοριοδότηση των προσόντων τους. Η μοριοδότηση περιγράφεται στην παράγραφο 4.5 του άρθρου 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του ΔΠΜΣ και έχει ως εξής:

α.    Βαθμός πτυχίου: στρογγυλοποίηση στο πρώτο δεκαδικό ψηφίο  5 μόρια.

β.    Αναγνωρισμένο πτυχίο αγγλικής γλώσσας: 10-20 μόρια.

γ.    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωμα: 0-10 μόρια.

δ.    Επιστημονική δραστηριότητα του υποψήφιου / της υποψήφιας (δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, ανακοινώσεις σε συνέδρια) σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με τη διοίκηση τουρισμού ή/και διοίκηση επιχειρήσεων: ποιοτική αξιολόγηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων από 0-5 μόρια.

ε.    Προηγηθείσα επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου / της υποψήφιας συναφής με τη διοίκηση τουρισμού ή/και διοίκηση επιχειρήσεων: από 0,5 μόρια ανά έτος για τα πρώτα 10 έτη.

στ.  Πιστοποιητικό χειρισμού Η/Υ: 5-10 μόρια.

ζ.    Συνέντευξη του υποψηφίου ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων: ποιοτική αξιολόγηση από 0-30 μόρια. Στη συνέντευξη του υποψήφιου / της υποψήφιας συνυπολογίζονται: (i) η εκτίμηση της προσωπικότητάς του, (ii) η αποτίμηση της πιθανής ερευνητικής δραστηριότητάς του, (iii) η ποιότητα των απαιτούμενων δύο συστατικών επιστολών.

Υποβολή Υποψηφιότητας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω της πλατφόρμας:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm

από τις 25/08/2021 έως τις 24/09/2021. Οι επιλεγέντες θα πρέπει να εγγραφούν ως τις 15/10/2021.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι ηλεκτρονικά σε μορφή pdf μέσω της ανωτέρω πλατφόρμας είναι τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση μέσω του συνδέσμου https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm.
 2. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 4. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Αντίγραφα πτυχίων. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμιο αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Αποδεικτικό ξένης γλώσσας.
 7. Πιστοποιητικά χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή/και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 9. Δύο συστατικές επιστολές (θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ, σε κλειστό φάκελο).
 10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 11. Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί τα προσόντα που δηλώνουν οι υποψήφιοι/ες κατά την υποβολή της ανωτέρω σχετικής Αίτησης – Βιογραφικό Σημείωμα. Σε αντίθετη περίπτωση τα κατά δήλωση προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.
 12. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που, σύμφωνα με τη γνώμη του υποψηφίου / της υποψηφίας, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη

 

Τέλη Φοίτησης. Το ΔΠΜΣ προβλέπει για τη λειτουργία του τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται στα 3,000€. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε τρεις ισόποσες δόσεις: η πρώτη με την εγγραφή κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή και οι επόμενες με κάθε ανανέωση της εγγραφής στα επόμενα εξάμηνα.

Υποτροφίες. Το ΔΠΜΣ παρέχει υποτροφίες για κοινωνικούς λόγους σε ποσοστό έως 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που θα εισαχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 35, παράγραφος 2 του Ν. 4485/2017.

Επικοινωνία & Πληροφορίες:

Α. Γραμματεία Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού

Πανεπιστήμιο Πατρών

Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι,

GR 26334 Πάτρα

Τηλέφωνο: +30 2610962896, email: tourismsecr@upatras.gr

 

Β. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://master.tourism.upatras.gr