Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο ¨Εξατομικευμένη Ιατρική (ΕΙ)/Personalized Medicine¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-PERSONALIZED MEDICINE»

Τα Τμήματα Ιατρικής και Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ανακοινώνουν ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα λειτουργήσουν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΙ) / PERSONALIZED MEDICINE», το οποίο έχει ιδρυθεί με την υπ΄ αριθ. 30/236/8025/27.02.2020 Απόφαση (ΦΕΚ 775/10.03.20 τ.Β΄) και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρ. υπ’ αριθ. 151/6.6.2019 και 161/19.12.2019) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (συνεδρ. υπ’ αριθ. 725/21.1.2019 και 749/14.10.2019) και τη Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής (συνεδρ. υπ’ αριθ. 438/18.12.2018 και 449/11.9.2019). Διέπεται από τις διατάξεις τoυ νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24/179/5246/19.02.2021 Απόφασης (ΦΕΚ 871/05.03.21 τ.Β΄).

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εξατομικευμένη Ιατρική – Personalized Medicine» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ – PERSONALIZED MEDICINE».

 

 1. Κατηγορίες εισακτέων:

Στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας και Νοσηλευτικής των Πανεπιστημίων της χώρας, καθώς και κάτοχοι ισότιμων και αντίστοιχων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω αναφερόμενων Τμημάτων/Σχολών, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της ΕΔΕ για επικύρωση του πίνακα επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία εγγραφής στο πρόγραμμα.

 

 1. Αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50).

 

 

 1. Χρονική διάρκεια και γλώσσα διδασκαλίας:

Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ ορίζεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα.

 

 1. Τέλη φοίτησης:

Το ΔΠΜΣ προβλέπει την καταβολή τελών φοίτησης ύψους 3.000 ευρώ κατ’ άτομο. Η καταβολή των διδάκτρων πραγματοποιείται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

 

 1. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση (χορηγείται από τον ιστότοπο του Τμήματος Ιατρικής https://www.med.upatras.gr).
 • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτό πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με βεβαίωση ότι ο υποψήφιος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο.
 • Φωτοαντίγραφο Αποδεικτικού γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)
 • Λοιπούς τίτλους και στοιχεία: (Συστατικές επιστολές, αντίγραφα εργασιών, κ.λπ.).

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και τη 15η Σεπτεμβρίου 2021 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας για το Δ.Π.Μ.Σ. ΕΙ» στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (Iσόγειο Kτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, τ.κ. 26504, Ρίο, Πάτρα) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο secretary@med.upatras.gr.

 

Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο Δ.Π.Μ.Σ. «Εξατομικευμένη Ιατρική-Personalized Medicine» θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη έως και 15.09.2021.

 

 1. Επιλογή εισακτέων:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Υποψηφίων με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων:

 1. Βαθμός πτυχίου/διπλώματος.
 2. Διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)/επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ.
 3. Συνέντευξη του υποψηφίου (αξιολόγηση της παρουσίας και συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών), η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί στις 20.09.2021 και 21.09.2021.
 4. Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής

τηλ.: 2610-969104, 2610-969108, e-mail: secretary@med.upatras.gr,  precise.med@upatras.gr

Β. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: https://www.med.upatras.gr/