Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο ¨Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης -Master of Science (MSc) in “Accounting in the Modern Management Environment¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Π.Μ.Σ

’’ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣMASTER IN ACCOUNTING IN THE MODERN MANAGEMENT ENVIRONMENT’’ 2021-2022

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών

 

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ)  με τίτλο: «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης», (ΦΕΚ 2555/16.6.2021). Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε εξήντα (60). Το Π.Μ.Σ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  (Δ.Μ.Σ.) στη «Λογιστική στο Σύγχρονο Περιβάλλον Διοίκησης» [Master of Science (MSc) in “Accounting in the Modern Management Environment”].

 

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε δύο (2) διδακτικά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε 8 (οκτώ) μαθήματα συνολικά κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) και η επιτυχής εκπόνηση διπλωματικής εργασία κατά το Β΄ εξάμηνο. Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται κατά κανόνα τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή με έμφαση στο Σαββατοκύριακο.

 

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι τμημάτων των πρώην ΤΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΣΕΙ. Η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται, εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πιστοποιητικό Ελληνικής Γλωσσομάθειας.

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#, μέχρι την 24η Σεπτεμβρίου 2021.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποψηφιότητας στο ΠΜΣ (Α. Υποχρεωτικά, Β. Προαιρετικά) που θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι, είναι:

 

Α. Υποχρεωτικά

 

  1. Ηλεκτρονική αίτηση στο portal: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής).
  4. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (διπλής όψεως).
  5. Επίσημο Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency Cambridge ή Michigan, Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Proficiency Γ2 ή οτιδήποτε άλλο αυτού του επιπέδου έχει επίσημα αναγνωρισθεί από τον ΑΣΕΠ). (σε περίπτωση που δεν υπάρχει αποδεικτικό γλωσσομάθειας πραγματοποιείται σχετική εξέταση).

 

Β. Προαιρετικά

 

  1. Επιστημονικές δημοσιεύσεις/διακρίσεις.
  2. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επίσημου ασφαλιστικού φορέα. Στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας και το ακριβές χρονικό διάστημα απασχόλησης.
  3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). Για κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ
  4. Αλλα πτυχία ΑΕΙ, μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός της αγγλικής, πιστοποιητικά ειδικών σεμιναρίων (π.χ. γνώσεις Η/Υ κ.α.), διδακτικό έργο, υποτροφίες και βραβεία
  5. Συστάσεις από άτομα με ακαδημαϊκή ή υψηλόβαθμη επαγγελματική θέση (ονοματεπώνυμο, είδος θέσης, στοιχεία επικοινωνίας).

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται ως εξής: (α) στη πρώτη φάση που είναι προκριματική, εξετάζεται αν οι υποψήφιοι έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (β) στη δεύτερη φάση γίνεται η αξιολόγηση των υποψηφίων που προκρίθηκαν, σε 2 επίπεδα: Στο πρώτο επίπεδο, η αξιολόγηση που έχει ως συντελεστή βαρύτητας 70%, προκύπτει κυρίως από τα ακόλουθα κριτήρια: βαθμός πτυχίου, ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, επαγγελματική εμπειρία, συναφείς επαγγελματικές πιστοποιήσεις, και ακαδημαϊκό έργο. Στο δεύτερο επίπεδο, η αξιολόγηση με συντελεστή βαρύτητας 30% περιλαμβάνει την συνέντευξη των υποψηφίων, η οποία πραγματοποιείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία που ορίζεται από την Συντονιστική Επιτροπή. Ακολούθως, με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, καταρτίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ, ο κατάλογος των υποψηφίων με αξιολογική σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών, εισάγονται ως υπεράριθμοι όσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ καταβάλλουν τέλη φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 1.500€ ανά εξάμηνο. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις. Το Π.Μ.Σ παρέχει υποτροφίες με τη μορφή ολικής απαλλαγής διδάκτρων. Oι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ (ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4485/2017).

Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή διευκρινιστικών ερωτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο του μεταπτυχιακού προγράμματος https://mscaccount.bma.upatras.gr/