Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με τίτλο ¨Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education¨ για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – MASTER IN EDUCATION» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

 

(Α) Ταυτότητα

 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε.) παρέχει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education (ΦΕΚ 2916/τ.Β´/19-7-2018, όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1523/τ.Β´/15-4-2021) σε μία εκ των τριών προσφερομένων ειδικεύσεων (βλ. παρακάτω, Γ). Το Δίπλωμα εξασφαλίζει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για τον διπλωματούχο. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία απογευματινές ώρες από Τρίτη έως Πέμπτη.

 

(Β) Απονεμόμενος τίτλος

 

ΔΜΣ στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης.

 

(Γ) Ειδικεύσεις

 

Οι ειδικεύσεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες τρεις:

 1. Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες Παιδιών και Εφήβων: Μαθησιακές Ικανότητες και Μαθησιακές Δυσκολίες.
 2. Κοινωνική ανισότητα, ετερότητα και η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.
 3. Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Γλωσσικοί και επιστημονικοί γραμματισμοί.

 

(Δ) Αριθμός Εισακτέων

 

Δώδεκα (12) υποψήφιοι ανά ειδίκευση ετησίως, δηλαδή συνολικά τριάντα έξι (36).

 

(Ε) Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

 

(1) Οι αιτούντες πρέπει να είναι:

– κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, και συγκεκριμένα Τμημάτων Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Αγωγής, Φιλοσοφικών Σχολών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών της Διοίκησης, Σχολών Καλών Τεχνών ή Εικαστικών, Θεολογικών Σχολών ή Νομικών Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ή- πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμημάτων της αλλοδαπής.

Φοιτητές επί πτυχίω έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ. με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους έως την ημερομηνία κλήσης των υποψηφίων για συνέντευξη από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων. Οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει να καταθέσουν Βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών τους στη γραμματεία του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (πρώην Π.Τ.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών έως την ημερομηνία της συνέντευξης.

(2) Οι ημεδαποί υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (καλή γνώση) σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ισότιμο με εκείνο των ελληνικών Α.Ε.Ι. θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, το οποίο απονέμεται από εξουσιοδοτημένους δημόσιους φορείς.

Μη κατάθεση του πιστοποιητικού αυτού αποτελεί τυπικό λόγο απόρριψης της αίτησης.

 

(ΣΤ) Διαδικασία επιλογής

 

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει (α) αξιολόγηση του υποβληθέντος φακέλου υποψηφιότητας και (β) συνέντευξη.

 

(α) Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατεβάσουν την Αίτηση Υποψηφιότητας από το σύνδεσμο http://www.edu-sw.upatras.gr/ ή https://post.elemedu.upatras.gr/, να τη συμπληρώσουν και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας του Πανεπιστημίου Πατρών, αντιγράφοντας τον παρακάτω σύνδεσμο στον φυλλομετρητή (browser):

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

(επιλέγοντας το Πρόγραμμα Επιστήμες της Εκπαίδευσης – Master in Education) από 5 Ιουλίου 2023 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2023, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

 1. Συμπληρωμένη Αίτηση Υποψηφιότητας, στην οποία θα έχουν σημειώσει πρώτη και δεύτερη προτίμηση ειδίκευσης. Η δεύτερη προτίμηση θα ληφθεί υπόψη εφόσον (α) δεν ικανοποιείται η πρώτη και (β) συμβαίνει να υπάρχουν κενές θέσεις στη δεύτερη. Αίτηση που δεν φέρει σημειωμένη τουλάχιστον μία προτίμηση ειδίκευσης θεωρείται άκυρη.
 2. Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφικού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ.). Το υπόδειγμα μπορεί να αντληθεί από τη διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
 3. Αντίγραφο πτυχίου.
 4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου, με αριθμητικό μέσο όρο.
 5. Λοιποί τίτλοι σπουδών, όπως δεύτερο πτυχίο, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικό.
 6. Επίσημα αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ξένης γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ152/Β6/1504/30-5-2001 (ΦΕΚ 659/τ.Β´).
 7. Επιστημονικά δημοσιεύματα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν).
 8. Βιβλία (αυτοεκδόσεις δεν λαμβάνονται υπόψη). Πρέπει να επισυναφθεί το εξώφυλλο και ο πίνακας περιεχομένων σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να τα προσκομίσουν σε έντυπη μορφή κατά τη συνέντευξη που θα δώσουν στην Επιτροπή Αξιολόγησης.
 9. Πτυχιακή εργασία (εάν έχει εκπονηθεί).
 10. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε σεμινάρια, επιμορφώσεις και μετεκπαιδεύσεις σε τομείς σχετικούς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. που φωτίζουν περαιτέρω την προσωπικότητα των υποψηφίων (εάν υπάρχουν).
 11. Δύο συστατικές επιστολές σε επιστολόχαρτο του πανεπιστημίου, του οργανισμού ή του ιδρύματος του συντάκτη τους. Οι συστατικές μπορούν να κατατεθούν από τον υποψήφιο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή να επιδοθούν ιδιοχείρως στην επιτροπή από τον υποψήφιο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ή να αποσταλούν από τον συντάκτη τους στη Γραμματεία του Τμήματος πριν από τη διενέργεια της συνέντευξης.
 12. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά.

 

(β) Συνέντευξη

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, οι έχοντες δικαίωμα συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. καλούνται σε συνέντευξη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποστελλόμενου από τη Γραμματεία. Η συνέντευξη στοχεύει στην ανάδειξη στοιχείων σχετικών με την προσωπικότητα των υποψηφίων πέραν όσων καταγράφονται στο φάκελο υποψηφιότητας.

 

(Ζ) Κριτήρια επιλογής

 

Για την κατάταξη, από την οποία προκύπτει η επιλογή, εκτιμώνται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Βαθμός πτυχίου: έως 10 μόρια
 • Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: έως 5 μόρια
 • Πτυχιακή εργασία: έως 10 μόρια
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: έως 5 μόρια
 • Διδακτορικό δίπλωμα: 8 μόρια
 • Γλωσσομάθεια: έως 12 μόρια, ως εξής: (α) για την πρώτη γλώσσα 5 μόρια για επίπεδο Β2, 6 μόρια για το επίπεδο Γ1 και 7 μόρια για το επίπεδο Γ2, και (β) για όλες τις άλλες ξένες γλώσσες, αναλογικά έως 5 μόρια, ανάλογα με το επίπεδο γνώσης
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά: έως 4 μόρια
 • Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων/κεφάλαια σε βιβλία: έως 4 μόρια
 • Δημοσίευση βιβλίου, πλην αυτοέκδοσης: έως 3 μόρια
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια, επιμορφώσεις, μετεκπαιδεύσεις τουλάχιστον 450 ωρών ή εξαμηνιαίας διάρκειας: έως 4 μόρια
 • Συνέντευξη για την προσωπικότητα και την επιστημονική συγκρότηση του υποψηφίου: έως 25 μόρια
 • Δύο συστατικές επιστολές: ανάλογα με το περιεχόμενο και την τεκμηρίωση, έως 10 μόρια για τις δύο.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ. από επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό.

 

(Η) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

 

Ο τελικός κατάλογος με τη σειρά των επιτυχόντων (με στοιχείο αναγνώρισης του υποψήφιου τον α/α της αίτησής του) ανακοινώνεται στη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών ή/και στον ιστοχώρο του προγράμματος.

 

(Θ) Τέλη φοίτησης – υποτροφίες

 

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά σε 2.700 ευρώ, τα οποία μπορούν να καταβληθούν εφάπαξ με την εγγραφή ή σε τρία μέρη σύμφωνα με τα εξάμηνα φοίτησης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό λειτουργίας του Π.Μ.Σ.

Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται μέσω υποτροφιών οι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα μεταπτυχιακοί φοιτητές (σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 1 του Ν. 4957/2022), των οποίων το ατομικό εισόδημα (εφόσον υπάρχει) και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των απαλλασσομένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών ανά ειδίκευση. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, οι απαλλασσόμενοι επιλέγονται με βάση το εισόδημά τους, με πρώτον τον φοιτητή εκείνον που έχει το χαμηλότερο εισόδημα κ.ο.κ.

 

(Ι) Επικοινωνία και πληροφορίες

 

(α) Γραμματεία του Τ.Επ.Ε.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών

(β) Ηλεκτρονική διεύθυνση: pmsptde@upatras.gr

(γ) Ιστοσελίδα Π.Μ.Σ: https://post.edu-sw.upatras.gr/