Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία με τίτλο “Επιστήμες της Εκπαίδευσης” για τη διετία 2021-2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΕΑΠΗ) της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της διετίας 2021-2023 στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης», σύμφωνα με το ΦΕΚ 1536/τ.Β΄/4-5-2018, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με το ΦΕΚ 293/τ.Β΄/7-2-2019 και το ΦΕΚ 3018/τ.Β’/26-7-2019 καθώς και τον κανονισμό (ΦΕΚ 2693/τ.Β΄ 2-7-2019).

 

 1. Σκοπός

Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» και λειτουργεί χωρίς τέλη φοίτησης. Περισσότερες πληροφορίες για το γνωστικό του αντικείμενο υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕΑΠΗ (http://www.ecedu.upatras.gr).

 

 1. Ειδικεύσεις

Το ΠΜΣ οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Επιστήμες της Εκπαίδευσης» με μία από τις εξής ειδικεύσεις, στην οποία οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες εισάγονται εξαρχής:

 1. «Διδακτική των Θετικών Επιστημών: Διδακτικές διαδικασίες, Εκπαιδευτικά προγράμματα, Αξιολόγηση και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση»
 2. «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική και Πρακτικές στην Εκπαίδευση»
 3. «Λόγος, Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»

Το Πρόγραμμα είναι διετές και η ολοκλήρωσή του από τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες προϋποθέτει παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε εννέα (9) συνολικά μαθήματα, εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, και συμμετοχή σε σεμινάρια που είναι δυνατόν να οργανώνονται στο πλαίσιό του. Για τη λήψη του ΔΜΣ, οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες υποχρεούνται να συγκεντρώσουν 120 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά.

 

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για τις σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών του ΠΜΣ έχουν (α) πτυχιούχοι Τμημάτων των ΑΕΙ της ημεδαπής, (β) πτυχιούχοι ομοταγών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, (γ) πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ, και (δ) τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων, οι οποίοι απαραίτητα γνωρίζουν επαρκώς μία ξένη γλώσσα.

 

 1. Φάκελος υποψηφιότητας: αίτηση και δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην οποία θα δηλώνεται η ειδίκευση του ΠΜΣ στην οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία του/της υποψήφιου/ας. Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτησή τους είναι τα εξής:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Αντίγραφο πτυχίου
 3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων
 4. Επιπλέον τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν)
 5. Αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας ή επίσημη βεβαίωση από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος ότι κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών δεν υπήρχε δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας βάσει του Προγράμματος Σπουδών
 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 7. Πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2

Οι τελειόφοιτοι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες δεν είναι σε θέση να υποβάλουν εξαρχής τα δικαιολογητικά 2, 3 και 5, πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών με αναλυτική βαθμολογία και αντίγραφο πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι δεν χρειάζονται συστατικές επιστολές.

 

 1. Διαδικασία επιλογής

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να πάρουν μέρος (1) σε γραπτή εξέταση στην ειδίκευση την οποία έχουν δηλώσει εξαρχής στην αίτησή τους, (η εξεταστέα ύλη κάθε ειδίκευσης είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τμήματος), (2) σε γραπτή εξέταση γλωσσομάθειας (κατά προτίμηση αγγλικών/γαλλικών, ή διαφορετικά γερμανικών/ ιταλικών), εφόσον δεν διαθέτουν πιστοποίηση επαρκούς γνώσης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των αναγνωρισμένων από τον ΑΣΕΠ τίτλων Ξένων Γλωσσών επιπέδου C2 (Τεύχος ΑΣΕΠ 7/15.02.2017), και (3) σε προφορική συνέντευξη μετά από πρόσκληση, εφόσον το επιτρέψει η επίδοσή τους στη γραπτή εξέταση της ειδίκευσης και η πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Για την τελική επιλογή, εκτός από την επίδοση στη γραπτή εξέταση της ειδίκευσης (ή και της γλωσσομάθειας), θα συνυπολογιστούν με μοριοδότηση μία σειρά από κριτήρια που αφορούν (α) τον φάκελο υποψηφιότητας (συνάφεια και βαθμός πτυχίου/διπλώματος, βαθμολογία σε μαθήματα συναφή με την ειδίκευση, συνάφεια/βαθμός πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας με την ειδίκευση, ερευνητική εμπειρία με τυχόν συναφείς ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις ή/και εκπαιδευτική εμπειρία), και (β) την προφορική συνέντευξη (συνεκτίμηση της επιστημονικής συγκρότησης και της προσωπικότητας των υποψήφιων).

 

 1. Υποβολή φακέλου υποψηφιότητας

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψήφιων υποβάλλονται στο διάστημα από 7-7-2021 έως 6-8-2021 και η υποβολή τους γίνεται υποχρεωτικά και με τους τρεις τρόπους που ακολουθούν:

 1. αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση «Γραμματεία ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο-Πάτρα»,
 2. υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σχετική διαδικτυακή πύλη του Πανεπιστημίου Πατρών: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# , και
 3. υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο  http://bit.ly/TEEAPH_PMS_2021-2023.

 

 1. Σημαντικές ημερομηνίες

Οι γραπτές εξετάσεις, καθώς και οι εξετάσεις γλωσσομάθειας για όσους/όσες είναι απαραίτητες, θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως στις 11-9-2021. Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και τον τρόπο διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων κάθε ειδίκευσης θα ανακοινωθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Οι συνεντεύξεις όσων υποψήφιων κληθούν σε συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 13-9-2021 έως 17-9-2021. Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων, μπορείτε να καλείτε τη Γραμματεία (κ. Σούζα, τηλ. 2610-969828, 2610-969310 και κ. Ανυφαντή, τηλ. 2610-969306) καθημερινά 10.00-13.00.