Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Φυσικής με τίτλο “Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική – Advanced Studies in Physics” για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΙΣ «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ»  ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθ. 23/17.06.2024 συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη την υπ’ αριθ. 23269/28.03.2024 (ΦΕΚ 2069/07.04.2024/τ΄B) απόφαση της Συγκλήτου περί Επικαιροποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική – Advanced Studies in Physics», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4957/2022, αποφάσισε την προκήρυξη για εκδήλωση ενδιαφέροντος για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική», για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.

 

Το ΠΜΣ στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την επιστήμη της Θεωρητικής, Υπολογιστικής Φυσικής και Αστροφυσικής, την Φυσική και Τεχνολογία Υλικών, τη  Φωτονική και τις εφαρμογές αυτών, καλύπτοντας την εν λόγω θεματολογία τόσο στην θεωρητική της διάσταση όσο και στην πρακτική της.

Το ΠΜΣ στις «Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή     Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις ακόλουθες δύο (2) ειδικεύσεις:

 1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική (Theoretical, Computational Physics, Astrophysics).
 2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική (Materials Physics and Technology – Photonics).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων ανά Ειδίκευση:

 1. Θεωρητική, Υπολογιστική Φυσική και Αστροφυσική. Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών και Γεωλογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλων, της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.
 2. Φυσική και Τεχνολογία Υλικών-Φωτονική. Στην ειδίκευση γίνονται κατ’ αρχήν δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Χημείας, Επιστήμης των Υλικών, καθώς και Τμημάτων Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων, Χημικών Μηχανικών καθώς και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής.

 

Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ΄ έτος στην ειδίκευση «Θεωρητική, Υπολογιστική  Φυσική και Αστροφυσική» δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από δέκα (10).

Ο αριθμός των φοιτητών που γίνονται δεκτοί κατ΄ έτος στην ειδίκευση «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών – Φωτονική» δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από είκοσι (20).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

 

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ως άνω αναφερομένων Τμημάτων, υπό την      προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Σε κάθε  περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τη λήξη των εγγραφών.

 

Υποβολή αιτήσεων 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm, από 01.07.2024 μέχρι 09.09.2024, τα ακόλουθα:

 1. Αίτηση με την οποία ο υποψήφιος εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για συγκεκριμένες ειδικεύσεις (σε έντυπο που βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση).
 2. Αντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών (ή πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αν το πτυχίο δεν έχει ακόμα απονεμηθεί).
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας,
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με αναφορά αναλυτικά σε σπουδές, διδακτική ή και επαγγελματική εμπειρία, επιστημονική δραστηριότητα,
 5. Αποδεικτικά ερευνητικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
 6. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές (για υποψήφιους εκτός του Τμήματος Φυσικής). Οι επιστολές πρέπει να υπογράφονται από μέλη ΔΕΠ του εκπαιδευτικού Ιδρύματος του υποψηφίου ή από μέλη ΔΕΠ άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που είναι εξοικειωμένα με την επιστημονική κατάρτιση του υποψηφίου ή από μέλη Ερευνητικών Κέντρων.
 7. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές (εάν υπάρχουν).
 8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
 9. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας. Οι πτυχιούχοι αγγλόφωνων πανεπιστημίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις για την καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Σ.Ε. του ΠΜΣ, θα αποφασίζει για τον τρόπο εξέτασης των υποψηφίων προκειμένου να διαπιστώνεται η επάρκεια στην αγγλική γλώσσα. Θετικά θα συνυπολογίζεται η γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας.

Διαδικασία επιλογής

Όσοι υποβάλλουν εμπροθέσμως υποψηφιότητα υποχρεούνται να προσέλθουν σε ουσιαστική συνέντευξη στις 19.09.2024. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ακριβή ώρα και τον χώρο διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθούν με ανακοίνωση.

Η συνέντευξη γίνεται μόνο με φυσική παρουσία του υποψηφίου και μόνο κατά την ως άνω ημερομηνία. Η μη προσέλευσή του υποψηφίου, για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της ανωτέρας βίας, αυτομάτως τον αποκλείει από την επιλογή.

Μεταξύ των κριτηρίων επιλογής είναι: η διάρκεια προπτυχιακών σπουδών, ο βαθμός πτυχίου, η επίδοση του υποψηφίου στα σχετικά με την Ειδίκευση προπτυχιακά μαθήματα που έχει διδαχθεί, η διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο της επιζητούμενης ειδίκευσης, η ύπαρξη επιστημονικών δημοσιεύσεων ή άλλου συγγραφικού επιστημονικού έργου, και τυχόν υποτροφίες.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: secrphysics@upatras.gr).