Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο «Δημόσια Υγεία-Public Health» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ –PUBLIC HEALTH»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οκτώβριος 2021

 

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 πρόκειται να λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Δημόσια Υγεία-Public Health» το οποίο επανιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 1366/20840/28.6.2018 απόφαση ΦΕΚ 2969/24.7.2018/τ.B΄ και ισχύει, όπως ενεκρίθη από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Πατρών (αρ. συνεδρ.134/20.4.2018) και τη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής (αρ. συνεδρ. 695/19.03.2018). Διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές καθώς και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΜΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Απόφασης 1741/25233/30.7.2018 (ΦΕΚ 3856/06.09.2018 τ. Β’).

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Υγεία-Public Health» στις εξής ειδικεύσεις:

α) Περιβάλλον

β) Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

Η επιλογή της ειδίκευσης γίνεται μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου σπουδών.

 

 1. Κατηγορίες εισακτέων:

Στο Π.Μ.Σ., λόγω της ευρύτητας και της διεπιστημονικότητας του αντικειμένου της Δημόσιας Υγείας, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικείμενου. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων και της διπλωματικής εργασίας, πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Χημείας, Γεωπονίας, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ψυχολογίας, Φυσικοθεραπείας, Οικονομικών της Υγείας, Νομικής και άλλων συναφών τμημάτων.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των παραπάνω Τμημάτων της ημεδαπής, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών το αργότερο μέχρι την ημερομηνία που η Συντονιστική Επιτροπή θα εισηγηθεί στην Συνέλευση του Τμήματος την έγκριση των επιλεγόμενων φοιτητών και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων. Στην περίπτωση αυτή, αντίγραφο του πτυχίου ή του διπλώματός τους προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης των εγγραφών.

 

 1. Αριθμός εισακτέων:

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στους σαράντα (40).

 

 1. 3Χρονική διάρκεια και κόστος:

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα και προβλέπονται δίδακτρα συνολικής αξίας 1800 €.

 

 1. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση έντυπη. Αναρτάται στην ιστοσελίδα της Γραμματείας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (www.med.upatras.gr) καθώς και στον ιστότοπο του προγράμματος http://publichealth.med.upatras.gr
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (με βάση το πρότυπο Europass https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος. Προκειμένου για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού, συνυποβάλλονται: βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου σπουδών τους και βεβαίωση τελικής βαθμολογίας πτυχίου, με αναγωγή στην 10βάθμια κλίμακα που χορηγείται από το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ, καθώς και επίσημη μετάφραση του τίτλου σπουδών τους από το μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών ή από άλλη αρμόδια αρχή.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικά στοιχεία/έγγραφα (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς αποδεικτικό γνώσης και της Ελληνικής γλώσσας.
 • Τρεις (3) συστατικές επιστολές (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται στην αίτηση του υποψηφίου).
 • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφόσον υπάρχει).
 • Πιστοποιητικά ερευνητικής εμπειρίας (π.χ. αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα κλπ) (εφόσον υπάρχουν).
 • Πιστοποιητικά εργασιακής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
 • Η αίτηση για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία – Public Health» θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

Η δικτυακή πύλη θα είναι ανοικτή από 08.11.21 έως και 10.01.22.

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022 ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Αίτηση Υποψηφιότητας ΠΜΣ Δημόσια Υγεία-Public Health» στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, κτίριο Προκλινικών Λειτουργιών, 26500 Ρίο Πάτρα.

 

 1. Επιλογή εισακτέων:

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων (ΕΑΥ) κυρίως με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

 • Βαθμός διπλώματος ή πτυχίου (θα εξετάζεται κατά περίπτωση η συνάφεια του διπλώματος ή πτυχίου με την ειδίκευση του Προγράμματος).
 • Τη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή/και πιθανή ερευνητική (δημοσιεύσεις)
 • Επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.
 • Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα, σχετική εμπειρία και δημοσιεύσεις.
 • Τυχόν εργασιακή εμπειρία
 • Συστατικές επιστολές (3).
 • Συνέντευξη του υποψηφίου (συνεκτίμηση της προσωπικότητας, της επιστημονικής συγκρότησης και των συστατικών επιστολών). Η συνέντευξη προβλέπεται να            πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2022.
 • Άλλα προσόντα (π.χ. γνώση της Αγγλικής γλώσσας)

 

 1. Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη Δημόσια Υγεία

Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να διακόψουν τις σπουδές τους στο τέλος των δύο εξαμήνων (Α΄ και Β΄ εξάμηνο) και έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο εξαμήνων, δύναται να τους χορηγηθεί μεταπτυχιακό πιστοποιητικό στη Δημόσια Υγεία (Certificate in Public Health).

 

 1. Απαλλαγή από τέλη φοίτησης

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Τμήμα Ιατρικής ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών στο ΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε ΠΜΣ.

Δεν δικαιούνται απαλλαγή όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

 1. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής, Τηλ. 2610-969169, email: tpsara@upatras.gr
 2. Γραμματεία ΠΜΣ, Τηλ. 2610 969876, email: mscpubhealth@upatras.gr
 3. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος http://publichealth.med.upatras.gr
 4. Στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: med.upatras.gr
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
Υποβολή αιτήσεων μέχρι: 10 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία Συνεντεύξεων 27 και 28 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία γνωστοποίησης αποτελεσμάτων 22 Φεβρουαρίου 2022
Υποβολή δικαιολογητικών επιτυχόντων: 23 – 28 Φεβρουαρίου 2022
Έναρξη μαθημάτων Α εξαμήνου: 10 Μαρτίου 2022