ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Εργασίες τοποθέτησης θερμομονωτικών πλακιδίων στο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΕΜ 009) / (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 185784)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Εργασίες τοποθέτησης θερμομονωτικών πλακιδίων στο Πειραματικό Δημοτικό σχολείο του Πανεπιστημίου Πατρών» (ΕΜ 009) / (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 185784).

Προϋπολογισμός: 45.915,22 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2021ΝΑ34600380.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 14 Ιανουαρίου 2022, 10:00 π.μ.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΜ 009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_signed_ΑΔΑΜ

EM 009 Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___221221_ds