ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο νέο κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής». (ΚΩΔ: EM 007)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στο νέο κτίριο του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής». (ΚΩΔ: EM 007)

Προϋπολογισμός :  59.722,17  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2020ΣΕ54600035 

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 10 Σεπτεμβρίου 2021, 12:00.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΜ 007 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΑΔΑΜ

ΕΜ 007 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ