ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στον περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής» (ΚΩΔ: EM 006)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Εργασίες επισκευής και συντήρησης στον περιβάλλοντα χώρο του νέου κτιρίου του Τμ. Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής» (ΚΩΔ: EM 006).

Προϋπολογισμός : 34.143,83 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2020ΣΕ54600035 (Υποέργο 2)

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 9 Σεπτεμβρίου 2021, 12:00.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΕΜ 006 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΜ 006 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ