ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για : «Επισκευή-Συντήρηση Εργαστηριακών Πάγκων, Απαγωγών και Προμήθεια SYMEX (HPL) επιφάνειας» ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 10-10-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί σε Υπηρεσία  & Προμήθεια  για « Επισκευή-Συντήρηση Εργαστηριακών Πάγκων, Απαγωγών και Προμήθεια SYMEX (HPL) επιφάνειας» για το Τμήμα

Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής με  Έδρα   το  Μεσολόγγι,  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη Πρόσκληση και  Τεχνική περιγραφή .ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΣΤ. ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ -2