ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: «Παροχή Έργου επισκευής επίπλων σχεδιαστηρίων και πινακίδων/πανό ανάρτησης σχεδίων» Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» (Π.15/2022) Ημερ. Λήξης 15/06/2022

Το Πανεπιστήμιο Πατρών  καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την υποβολή προσφοράς, για την «Παροχή Έργου επισκευής επίπλων σχεδιαστηρίων και πινακίδων/πανό ανάρτησης σχεδίων του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών», σύμφωνα με την  συνημμένη Πρόσκληση &  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. 15-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ