ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για : «Παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης με τεχνολογία Illumina για την αποκωδικοποίηση του γονιδίου 16S rRNA από περιβαλλοντικά δείγματα» ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 20 – 09-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην «Παροχή υπηρεσιών αλληλούχισης με τεχνολογία Illumina για την αποκωδικοποίηση του γονιδίου 16S rRNA από περιβαλλοντικά δείγματα» για το τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος ,  σύμφωνα με την επισυναπτόμενη  πρόσκληση  και  τεχνική  περιγραφή .ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΤΜΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ