ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για: Παροχή Υπηρεσιών στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών» . ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 06-12-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια: « Παροχής  Υπηρεσιών στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών», σύμφωνα με την  επισυναπτόμενη  Πρόσκληση &  Προδιαγραφές.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -1