ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για : «Προμήθεια ειδών ρουχισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών» ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 21 – 09-2021

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ««Προμήθεια ειδών ρουχισμού για τις ανάγκες της υπηρεσίας φύλαξης του Πανεπιστημίου» , σύμφωνα με την επισυναπτόμενη  Πρόσκληση και Τεχνική  Περιγραφή .ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ