ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: «Συντήρηση – επισκευές εδράνων σε αίθουσες του campus του Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-11)

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της εργολαβίας με τίτλο «Συντήρηση – επισκευές εδράνων σε αίθουσες του campus του Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγι» (ΚΩΔ: ΤΚΠΣ-11).

Προϋπολογισμός : 4.464,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε. 2020ΣΕ54600035

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 31 Αυγούστου 2021, 12:00.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

ΤΚΠΣ-11. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ_ΑΔΑΜ.pdf

ΤΚΠΣ-11. Έντυπο Προσφοράς