ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ από 03/05/2022 Γiα: « Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος ».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για ένα έτος», ανέρχεται στο ποσό των 20.000€ και περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κατά περίπτωση προσφέροντα κρατήσεις, φόρους και τέλη.