Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επιστασίας

Αρμόδιο για:

 • Τη διακίνηση της αλληλογραφίας, την τήρηση του πρωτοκόλλου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την επεξεργασία κειμένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στην καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών γραφικής ύλης, αναλώσιμων και λοιπών υλικών
 • Την τήρηση του γενικού αρχείου της Γενικής Διεύθυνσης
 • Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των πάσης φύσεως επιτροπών που επιλαμβάνονται θέματα έργων και μελετών και τη διοικητική υποστήριξη των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης
 • Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του και την προώθηση για πληρωμή τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου
 • Τη μέριμνα για την καθαριότητα και ευταξία των πανεπιστημιακών χώρων και την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, την εποπτεία, τον διοικητικό συντονισμό και έλεγχο του βοηθητικού προσωπικού (προσωπικό καθαριότητας), στις πόλεις που εδρεύει το Ίδρυμα
 • Τη συνεργασία με τους υπευθύνους επιστασίας των πανεπιστημιακών χώρων οι οποίοι ορίζονται από τα αρμόδια όργανα
 • Όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνη

 • Ελένη Διαμαντοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

 • Αθηνά Αραβαντινού
 • Βασίλειος Αργυρόπουλος
 • Δήμητρα Μαλαφούρη
 • Ιωάννης Μακρής