Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στέγασης στην Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Πατρών για φοιτητές παλαιότερων ετών

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι φοιτητές παλαιότερων ετών των Τμημάτων Μουσειολογίας, Ιστορίας  και Αρχαιολογίας, Γεωπονίας καθώς και Φυσικοθεραπείας, κατόπιν της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ/τος 52/2022, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και δικαιολογητικά στέγασής τους στην Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegasi.upatras.gr, από 1 Αυγούστου 2022 έως και 26 Αυγούστου 2022.

 Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών, ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών (www.upatras.gr).

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 8 του ανωτέρω Π.Δ/τος «Φοιτητές των Τμημάτων Γεωπονίας στην Αμαλιάδα, Μουσειολογίας στον Πύργο, Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Αγρίνιο και Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο, οι οποίοι έχουν μόνιμη κατοικία ή των οποίων οι γονείς έχουν μόνιμη κατοικία στις εν λόγω περιοχές αντίστοιχα, στεγάζονται κατά προτεραιότητα στη φοιτητική εστία ή σε μισθωμένες κλίνες του ιδρύματος» και επομένως, οι προαναφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις και δικαιολογητικά στέγασής τους στην Φοιτητική Εστία Πατρών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://stegasi.upatras.gr, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

 

Σημειώνεται ότι, η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στέγασης στη Φοιτητική Εστία Πατρών αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ τους φοιτητές των προαναφερόμενων Τμημάτων και αιτήσεις από άλλα Τμήματα θα απορρίπτονται.

                                              Ο Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας

                                                                   Μάρκος Μαραγκός