Έντυπα Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Γενικά

 • Εγχειρίδιο οδηγιών σχετικά με τις τακτικές πιστώσεις του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2023 (αρχείο pdf)
 • Έντυπο 4: Πίνακας κατανομής προϋπολογισμού τμημάτων & Δομών (αρχείο pdf)
 • Κατανομή δαπανών ανά κωδικό (αρχείο docx)
 • Αίτημα χρηματοδότησης (αρχείο docx)
 • Υπόδειγμα Πρωτογενές Αίτημα Τμημάτων για Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (αρχείο docx)
 • Συνοδευτικά έντυπα τιμολογίων (αρχείο docx)
 • Διαγωνισμοί (αρχείο docx)
 • Χρηματοδότηση Συνεδρίων από την Σύγκλητο 2021 (αρχείο pdf)
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας (τελευταία επικαιροποίηση: 17 Μαΐου 2021) (αρχείο pdf)

Προμήθεια παγίων

 • Έντυπο 1: Έγκριση Πρύτανη – Πρόεδρου (αρχείο docx) και oδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο docx)
 • Έντυπο 1α: Έγκριση Πρύτανη – Προϊστάμενου/ης (αρχείο docx) και oδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο docx)
 • Έντυπο 2: Διαβιβαστικό Οικονομικού Υπευθύνου (αρχείο doc) και oδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο docx)
 • Έντυπο 4: Κατάσταση Δαπανών (αρχείο doc)
 • Έντυπο 5: Σύμβαση για δαπάνες άνω των 2500€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (αρχείο docx) και οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο doc)

Λοιπές δαπάνες

 • Έντυπο 1: Έγκριση Πρύτανη – Πρόεδρου (αρχείο docx) και οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο docx)
 • Έντυπο 1α: Έγκριση Πρύτανη – Προϊστάμενου/ης (αρχείο docx)
 • Έντυπο 2: Διαβιβαστικό Οικονομικού Υπευθύνου (αρχείο doc) και οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο doc)
 • Έντυπο 3: Πρωτόκολλο παραλαβής αναλώσιμου (αρχείο doc) και οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο doc)
 • Έντυπο 3α: Βεβαίωση εργασιών (αρχείο doc) και οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο doc)
 • Έντυπο 4: Κατάσταση δαπανών (αρχείο doc)
 • Έντυπο 5: Σύμβαση για δαπάνες άνω των 2500€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για Προμήθεια (αρχείο docx) | Παροχή υπηρεσιών (αρχείο docx) | Μη επιτηδευματία (αρχείο docx) και οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο doc)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 για το καθεστώς ασφαλισμένων που υπάγονται στο άρθρο 39, παρ.9, ν.4387/2016 (αρχείο doc)

Αποζημίωση οδοιπορικών λόγω συμμετοχής σε συνέδριο με παρουσίαση εργασίας

Αποζημίωση οδοιπορικών στο πλαίσιο ασκήσεων-εργασιών υπαίθρου και εργασιών πεδίου

Αποζημίωση οδοιπορικών λοιπών μετακινήσεων

Αποζημίωση διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών

Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής

 • Οδηγίες για έκδοση και απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (αρχείο doc)

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ)

 • Έντυπο 1: Έγκριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Πρύτανη-Πρόεδρου (αρχείο doc)
 • Έντυπο 6: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (αρχείο doc)

Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ)

 • Έντυπο 2: Διαβιβαστικό Οικονομικού Υπευθύνου (αρχείο doc) και οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο doc)
 • Έντυπο 3: Πρωτόκολλο Παραλαβής αναλωσίμου (αρχείο doc) και οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο doc)
 • Έντυπο 3α: Βεβαίωση για ταχυδρομικά τέλη, συνδρομές σε περιοδικά και παροχή υπηρεσιών (αρχείο doc) και οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο doc)
 • Έντυπο 4: Κατάσταση Δαπανών (αρχείο doc)
 • Έντυπο 8: Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για τα τιμολόγια εξωτερικού (αρχείο doc)
 • Συνοδευτικό έντυπο απόδοσης (αρχείο doc)

Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων (Τμήμα Ταμείου)