Έντυπα Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

Γενικά

 • Εγχειρίδιο οδηγιών σχετικά με τις τακτικές πιστώσεις του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2023 (αρχείο pdf)
 • Έντυπο 4: Πίνακας κατανομής προϋπολογισμού τμημάτων & Δομών (αρχείο xlsx)
 • Κατανομή δαπανών ανά κωδικό (αρχείο docx)
 • Αίτημα χρηματοδότησης (αρχείο docx)
 • Υπόδειγμα 4 Πρωτογενές Αίτημα Τμημάτων για Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (αρχείο docx)
 • Υπόδειγμα 5 Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών (αρχείο docx)
 • Συνοδευτικά έντυπα τιμολογίων (αρχείο docx)
 • Διαγωνισμοί (αρχείο docx)
 • Χρηματοδότηση Συνεδρίων από την Σύγκλητο 2021 (αρχείο pdf)
 • Έντυπο Στοιχείων Νεοδιοριζόμενου (αρχείο docx)
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας (τελευταία επικαιροποίηση: 04 Απριλίου 2023) (αρχείο pdf

Προμήθεια παγίων

Λοιπές δαπάνες

 • Έντυπο 2: Διαβιβαστικό Οικονομικού Υπευθύνου (αρχείο doc) και οδηγίες συμπλήρωσης (αρχείο doc)
 • Έντυπο 3: Πρωτόκολλο παραλαβής αναλώσιμου (αρχείο doc)
 • Έντυπο 3α: Βεβαίωση εργασιών (αρχείο doc)
 • Έντυπο 4: Κατάσταση δαπανών (αρχείο doc)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 για το καθεστώς ασφαλισμένων που υπάγονται στο άρθρο 39, παρ.9, ν.4387/2016 (αρχείο doc)

Αποζημίωση οδοιπορικών λόγω συμμετοχής σε συνέδριο με παρουσίαση εργασίας

Αποζημίωση οδοιπορικών στο πλαίσιο ασκήσεων-εργασιών υπαίθρου και εργασιών πεδίου

Αποζημίωση οδοιπορικών λοιπών μετακινήσεων

Αποζημίωση διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών

Χρηματικά εντάλματα προπληρωμής

Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ)

 • Έντυπο 2: Διαβιβαστικό έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής  (αρχείο doc)
 • Έντυπο 6: Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (αρχείο doc)
 • Υπεύθυνη Δήλωση Λογαριασμού (αρχείο docx)

Απόδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ)

 • Έντυπο 2: Διαβιβαστικό Οικονομικού Υπευθύνου (αρχείο doc)
 • Έντυπο 3: Πρωτόκολλο Παραλαβής αναλωσίμου (αρχείο doc)
 • Έντυπο 3α: Βεβαίωση για ταχυδρομικά τέλη, συνδρομές σε περιοδικά και παροχή υπηρεσιών (αρχείο doc)
 • Έντυπο 4: Κατάσταση Δαπανών (αρχείο doc)
 • Έντυπο 8: Υπεύθυνη Δήλωση μόνο για τα τιμολόγια εξωτερικού (αρχείο doc)
 • Συνοδευτικό έντυπο απόδοσης (αρχείο doc)

Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων (Τμήμα Ταμείου)

Έκθεση Ελέγχου επί της οικονομικής διαχείρισης 2022 (αρχείο PDF)