Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός, η κατάρτιση, η εποπτεία και η τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των Λοιπών Πηγών Χρηματοδότησης, η κατάρτιση των Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών καθώς και η αποτελεσματική και μεθοδική διαχείριση των εσόδων του Ιδρύματος από οποιαδήποτε πηγή. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των οικονομικών θεμάτων και συναλλαγών όλων των Υπηρεσιών και των Ακαδημαϊκών Μονάδων του Ιδρύματος καθώς και της μισθοδοσίας όλου του προσωπικού.

Διευθυντής

 • Σπήλιος Ρόδης-Ροδόπουλος, Προϊστάμενος

Επικοινωνία

 Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα.

Τμήμα Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού

Αρμόδιο για:

 • Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για την κατάρτιση του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού
 • Την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε κεντρικό επίπεδο καθώς και του προϋπολογισμού των επί μέρους Οργανικών Μονάδων.
 • Την εισήγηση για την έγκριση των δαπανών και τη διεκπεραίωση των εγκριτικών αποφάσεων
 • Τη δέσμευση των απαιτούμενων πιστώσεων για την υλοποίηση των δαπανών του προϋπολογισμού
 • Τη μέριμνα για την έγκριση είσπραξης των εσόδων και την έγκαιρη χρηματοδότηση
 • Την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού
 • Την υποβολή προτάσεων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των πιστώσεων προϋπολογισμού τακτικών και δημοσίων επενδύσεων
 • Την ανάρτηση των απαιτούμενων πράξεων στη Διαύγεια
 • Την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων
 • Τη σύνταξη και υποβολή απολογισμού και στατιστικών στοιχείων του προϋπολογισμού σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα
 • Τη σύνταξη απολογισμού εσόδων – εξόδων σε συνεργασία με άλλα Τμήματα
 • Τη συγκέντρωση, κατανομή και επεξεργασία των αιτημάτων για τις ανάγκες όλων των Ακαδημαϊκών Μονάδων και Λοιπών Μονάδων του Ιδρύματος
 • Την επεξεργασία των αιτημάτων.
 • Την κατάρτιση του σχεδίου Οικονομικού Προγραμματισμού
 • Την τροποποίηση του σχεδίου Οικονομικού Προγραμματισμού
 • Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του Οικονομικού Προγραμματισμού
 • Την υποβολή αιτημάτων για την δέσμευση στον Οικονομικό Προϋπολογισμό
 • Τη συνεργασία με τις Ακαδημαϊκές και Διοικητικές και Λοιπές Μονάδες σε θέματα Οικονομικού Προγραμματισμού
 • Τη στατιστική επεξεργασία και την κατάθεση αναφορών
 • Τη μέριμνα για την παρακολούθηση των εσόδων και των πληρωμών των δαπανών καθώς και τον προσδιορισμό του ταμειακού υπολοίπου και την έκδοση μηνιαίας αναφοράς προς την Διοίκηση
 • Την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία
 • Τη σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού κάθε διαχειριστικής χρήσης
 • Την καταχώρηση των λογιστικών εγγράφων
 • Τις συμφωνίες των λογαριασμών σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Πρότυπο
 • Την έκδοση καταστάσεων απολογισμού και ισολογισμού
 • Το κλείσιμο κάθε διαχειριστικής χρήσης
 • Τη συνεργασία με τους Ορκωτούς Ελεγκτές για τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης οικονομικής διαχείρισης
 • Τη σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων σύμφωνα με τις οδηγίες των Οργάνων Διοίκησης του Ιδρύματος
 • Την έκδοση και συμφωνία των ασφαλιστικών κρατήσεων
 • Την έκδοση και συμφωνία των φόρων υπέρ Δημοσίου
 • Τη σύνταξη και υποβολή της φορολογικής δήλωσης και ακίνητης περιουσίας (Ε9)
 • Τη σύνταξη και υποβολή των λοιπών καταστάσεων που προβλέπονται από την φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία
 • Την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού συστήματος σύμφωνα με το Ενιαίο Λογιστικό Πρότυπο
 • Την επιμέλεια για την ορθή καταχώριση των λογιστικών και συμψηφιστικών εγγράφων
 • Την παρακολούθηση και ορθή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων

Υπεύθυνη

 • Μαρία Κλώτσα, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

 • Μαρία Αδαμοπούλου
 • Ανδρέας Δημητρέλης
 • Κωνσταντίνα Διαμαντοπούλου
 • Μαρία Ράπτη

Τμήμα Δαπανών

Αρμόδιο για:

 • Τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών, τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, την πληρότητά τους, την καταχώριση των στοιχείων στα τηρούμενα λογισμικά προγράμματα
 • Την εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των κάθε είδους δαπανών
 • Την έκδοση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προκαταβολών
 • Την απόδοση των προκαταβολών
 • Την αποστολή και παραλαβή των χρηματικών ενταλμάτων για υπογραφή από το αρμόδιο όργανο
 • Την ανάρτηση των απαιτούμενων πράξεων στη Διαύγεια
 • Την απόδοση κάθε είδους κρατήσεων υπέρ τρίτων
 • Την παρακολούθηση και ορθή τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων
 • Τη μέριμνα για την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών στοιχείων και βιβλίων σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και το Διπλογραφικό σύστημα
 • Την ενημέρωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων όπου απαιτείται
 • Τη διαφύλαξη των πρωτότυπων παραστατικών στοιχείων και παντός εγγράφου στοιχείου και στελέχους για κάθε δαπάνη ή ενέργεια του Τμήματος

Υπεύθυνη

 • Ελένη Σπυροπούλου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Προσωπικό

  • Παναγιώτα Αντωνοπούλου
  • Νικολίτσα Αυγουστινιάτου
  • Ελένη Δροσοπούλου
  • Ιάκωβος Κουτσόγλου
  • Νικόλαος Παπαθανασίου
  • Γιώτα Πολυγένη
  • Θεόδωρος Σερεντέλος
  • Δήμητρα Χαλκιοπούλου

  Επικοινωνία

  Τμήμα Ταμείου

  Αρμόδιο για:

  • Την παραλαβή και εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων
  • Την είσπραξη των εσόδων και τη σύνταξη καταστάσεων εισπράξεων
  • Την πληρωμή των δαπανών
  • Την τήρηση των βιβλίων που προβλέπεται από την νομοθεσία
  • Την έγκαιρη πληρωμή των κρατήσεων υπέρ Τρίτων και Δημοσίου
  • Την αρχειοθέτηση των στοιχείων
  • Τον έλεγχο και την παρακολούθηση των λογαριασμών των Τραπεζών και τη συμφωνία των ταμειακών υπολοίπων
  • Την ενημέρωση των δικαιούχων για το ποσό που πρέπει να εισπραχθεί, την προσκόμιση και τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την πληρωμή
  • Την τήρηση βιβλίου Ταμείου
  • Τη φύλαξη και διασφάλιση χρημάτων, αξιών και άλλων στοιχείων
  • Την έκδοση παραβόλων
  • Τη συνεργασία με τις Τράπεζες

  Υπεύθυνος

  • Σπήλιος Ρόδης-Ροδόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

  Προσωπικό

  • Ιωάννης Ζωγραφίδης
  • Ζωή Λάζαρη

  Επικοινωνία

  Τμήμα Μισθοδοσίας

  Αρμόδιο για:

  • Τον υπολογισμό τις μισθοδοσίας του πάσης φύσεως προωπικού, την παρακολούθηση και υλοποίηση των μισθολογικών μεταβολών
  • Την τήρηση φυσικού και ηλεκτρονικού μισθολογικού μητρώου – τη σύνταξη ατομικών δελτίων μισθοδοσίας
  • Την έκδοση και χορήγηση, πιστοποιητικών και αντιγράφων μισθοδοσίας και δαπανών
  • Την έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων των ετήσιων εκκαθαριστικών για φορολογική χρήση
  • Τη χορήγηση βεβαιώσεων που αφορούν κρατήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων
  • Την εκκαθάριση και πληρωμή πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και δικαστικών αποφάσεων
  • Τον υπολογισμό των κρατήσεων υπέρ Τρίτων και του Δημοσίου
  • Την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων
  • Την υποβολή των ηλεκτρονικών αρχείων μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών καθώς και των πληρωμών συνεδρίων, οδοιπορικών και εκπαιδευτικών αδειών
  • Την υποβολή στατιστικών στοιχείων μισθοδοσίας
  • Την παροχή στοιχείων για την συμπλήρωση των συνταξιοδοτικών εντύπων για την συνταξιοδότηση του κάθε είδους προσωπικού
  • Την ηλεκτρονική υποβολή τακτικών και συμπληρωματικών ΑΠΔ στο ΙΚΑ
  • Την ηλεκτρονική υποβολή αρχείων σε ασφαλιστικά ταμεία και Α.Α.Δ.Ε.
  • Την έκδοση πράξεων Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων
  • Βεβαιώσεις οφειλής στις Δ.Ο.Υ.
  • Την έκδοση φύλλων διακοπής μισθοδοσίας
  • Τον υπολογισμό αναδρομικών και καταβολής επιδομάτων
  • Την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων
  • Την εκτέλεση και εφαρμογή των νόμων και εγκυκλίων που αφορούν μισθοδοτικά θέματα
  • Τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων μισθοδοσίας

  Υπεύθυνη

  • Αικατερίνη Κατσαρού, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Προσωπικό

  • Σταυρούλα Γιαννοπούλου
  • Ανδρονίκη Μπαλκογιαννοπούλου
  • Δήμητρα Περδίκη
  • Άρτεμις Σαμαρτζή
  • Ανδρέας Σταματόπουλος

  Επικοινωνία

  Τμήμα Προμηθειών, Περιουσίας και Κληροδοτημάτων

  Αρμόδιο για:

  • Την κατάρτιση και σύνταξη του προγράμματος προμηθειών
  • Τη συγκέντρωση των διαφόρων αιτημάτων για προμήθειες, την επεξεργασία τους, την υποβολή των οικονομικών δεδομένων σύμφωνα με τον εκτελούμενο προϋπολογισμό για την λήψη σχετικών προεγκρίσεων ή εγκρίσεων των προμηθειών
  • Τη μέριμνα για την υποβολή από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες ή όργανα του Ιδρύματος των σχετικών μελετών
  • Τη μέριμνα για την διενέργεια κάθε είδους προμήθειας
  • Την κατάρτιση των προκηρύξεων και τη δημοσίευσή τους στον Τύπο και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Τη μέριμνα για την συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών και επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής
  • Τη μέριμνα για τον εκτελωνισμό εφοδίων που εισάγονται από το εξωτερικό
  • Την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων σχετικά με τις προμήθειες
  • Τη σύνταξη και υποβολή στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών
  • Τη μέριμνα για την απογραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ιδρύματος
  • Την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της περιουσίας
  • Τη διαφύλαξη των τίτλων κτήσης, την τήρηση του κτηματολογίου και την ενημέρωση της ακίνητης περιουσίας (Ε9)
  • Τη μέριμνα τήρησης των βιβλίων παγίων και κάθε άλλου βιβλίου ή στοιχείου
  • Τη μέριμνα για την εκκαθάριση των περιουσιών που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο από κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες, δωρεές χωρίς αίρεση
  • Τη μέριμνα για την αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιών, κληροδοτημάτων ή δωρεών καθώς και την αξιοποίηση της περιουσίας σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διοίκησης
  • Τη μέριμνα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων και δικαιωμάτων καθώς και την πραγματοποίηση των δαπανών των κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών
  • Την επισκευή, εκποίηση ή καταστροφή του παλαιού υλικού σύμφωνα με την νομοθεσία
  • Την κατάρτιση στατιστικών και υποβολή εκθέσεων ή μελετών για την πορεία εκτέλεσης των σκοπών των κληρονομιών, κληροδοτημάτων και δωρεών
  • Τη διαχείριση κάθε είδους αναλώσιμου υλικού

   Υπεύθυνη

   • Κωνστάντζα Λυκούδη, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

   Προσωπικό

   • Ελευθέριος Ασημακόπουλος
   • Μαρία Βασιλοπούλου
   • Αναστάσιος Δροσάκης
   • Ολγα Ζέρβα
   • Μηλιά Σούλη – Μπαϊντή
   • Αικατερίνη Τόλια

   Επικοινωνία

   Τμήμα Κατάρτισης και Παρακολούθησης Συμβάσεων

   Αρμόδιο για:

   • Την κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκμισθώσεων, εκτέλεσης έργων και μελετών
   • Τη μέριμνα για την υπογραφή και τη διακήρυξη Συμβάσεων
   • Την παρακολούθηση της τήρησης των όρων των συμβάσεων πλην όσων σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία ανήκουν σε άλλες οργανικές μονάδες ή όργανα του Πανεπιστημίου
   • Την καταχώρηση και ενημέρωση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και τη Διαύγεια
   • Τη διαφύλαξη των εγγυητικών επιστολών α) συμμετοχής στο διαγωνισμό, β) εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και γ) της καλής λειτουργίας καθώς και την επιστροφή τους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
   • Τη μέριμνα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών παραλαβής των αγαθών ή υπηρεσιών σε συνεργασία με τις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής
   • Την κατάρτιση και υποβολή στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων σχετικά με τους διαγωνισμούς

   Υπεύθυνος

   • Νικόλαος Παΐζης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

   Προσωπικό

   • Παναγιώτης Γεωργίου
   • Βασιλική Ρουμελιώτη
   • Ειρήνη Τσόγκα

   Επικοινωνία