Τμήμα Γεωλογίας

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Παρασκευάς Ξυπολιάς, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ευθύμιος Σώκος, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Γεωργία Δημοπούλου