Τμήμα Ιατρικής

Περιγραφή

  • Διάρκεια φοίτησης: 6 έτη
  • Προσφερόμενες σπουδές: Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές, Διδακτορικές

Διοίκηση

  • Πρόεδρος: Γεώργιος Αντωνάκης, Καθηγητής
  • Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γεώργιος Καγκάδης, Καθηγητής
  • Γραμματέας: Ελισάβετ Σκλίβα