Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων

Η Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων έχει ως στρατηγικό σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Πανεπιστημίου, τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος (διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό), την υποστήριξη θεμάτων οργάνωσης και εύρυθμης λειτουργίας των οργάνων του, τη διοικητική εποπτεία των γραμματειών των ακαδημαϊκών μονάδων του (Σχολών και Τμημάτων), την οργάνωση και εξυπηρέτηση των διεθνών σχέσεων, τη διαχείριση ζητημάτων τυπογραφείου και εκδόσεων καθώς και τον συντονισμό και την επίβλεψη των οργανικών μονάδων της.

Η Γενική Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Διοικητικών Υποθέσεων αποτελείται από τις παρακάτω τέσσερις (4) Διευθύνσεις:

Προϊστάμενη

  • Παρασκευή Ασπιώτη

Προσωπικό

  • Μαρία Τσιντώνη