Κινητικότητα του προσωπικού για επιμόρφωση

Στο πλαίσιο του Erasmus+, η επιμόρφωση προσωπικού επικεντρώνεται, μεταξύ άλλων, στην εξοικείωση με νέες πρακτικές, στη μεταφορά τεχνογνωσίας, στην ανάπτυξη πολιτισμικών δεξιοτήτων κ.λπ. Δραστηριότητες επιμόρφωσης μπορεί να υλοποιηθούν σε συνεργαζόμενο ίδρυμα, σε επιχειρήσεις ή άλλο σχετικό φορέα του εξωτερικού σε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+.

Από τη δράση εξαιρείται η συμμετοχή σε συνέδρια.

Επιτρέπεται η μετακίνηση διοικητικού προσωπικού (μόνιμο, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει) ή διδακτικού προσωπικού (σε ποσοστό 20%).

Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης είναι η αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας επιμόρφωσης (επίπεδο γλωσσομάθειας τουλάχιστον Β2).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατόπιν σχετικής προκήρυξης από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αξιολογούνται και κατατάσσονται βάσει κριτηρίων.

Για τη μετακίνηση του διοικητικού προσωπικού απαραίτητη είναι η έγκριση άδειας απουσίας από την εκάστοτε προϊστάμενη αρχή ενώ για το διδακτικό προσωπικό απαιτείται άδεια απουσίας από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματός του. Η διάρκεια της κινητικότητας είναι 2-5 ημέρες (συν 2 ημέρες ταξιδίου) σε θέσεις αντίστοιχες των εδώ καθηκόντων των ατόμων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. H κινητικότητα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τη λήξη του εκάστοτε σχεδίου.

Το προσωπικό που επιλέγεται να μετακινηθεί για επιμόρφωση υπογράφει Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για διδασκαλία και επιμόρφωση (αρχείο docx). Το προσωπικό που μετακινείται για επιμόρφωση λαμβάνει ένα ποσό επιχορήγησης ως συνεισφορά στις δαπάνες ταξιδίου και στις δαπάνες διαβίωσης. Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στο τόπο προέλευσης του ατόμου που συμμετέχει και στο τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Η επιχορήγηση των δαπανών διαβίωσης καλύπτει τις ημέρες επιμόρφωσης και τις ημέρες ταξιδίου. Το 80% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται πριν την αναχώρηση. Το υπόλοιπο 20% του ποσού της επιχορήγησης καταβάλλεται εφόσον ο δικαιούχος υποβάλει εντός 45 ημερολογιακών ημερών από την επιστροφή του τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

  • Συμφωνία κινητικότητας/Staff mobility agreement for training (αρχείο docx) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη τόσο από το Πανεπιστήμιο Πατρών όσο και από το Ίδρυμα Υποδοχής
  • Βεβαίωση από το ίδρυμα υποδοχής
  • Κάρτες επιβίβασης για τα αεροπορικά εισιτήρια που χρησιμοποιήθηκαν
  • Online report που ζητείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση