Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Σύμφωνα με το N. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29.1.2019), με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών κατά την υπ’ αριθμ. 189/8.7.2021 συνεδρίασή της, συστήθηκε και συγκροτήθηκε άμισθη Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • εκπονεί σχέδια δράσης για την προώθηση και διασφάλιση της ουσιαστικής ισότητας στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες του Ιδρύματος και καταρτίζει ετήσια έκθεση, την οποία υποβάλλει στη Σύγκλητο
 • εισηγείται στα αρμόδια όργανα μέτρα για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού
 • παρέχει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα σχετικά με το φύλο και την ισότητα
 • παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε περιπτώσεις καταγγελιών για διακριτική μεταχείριση ή παρενοχλητική συμπεριφορά
 • προωθεί την εκπόνηση Π.Μ.Σ. και τη διενέργεια σεμιναρίων και διαλέξεων που εστιάζουν στη μελέτη του φύλου
 • προωθεί την εκπόνηση μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το πεδίο της αρμοδιότητάς της
 • παρέχει συνδρομή προς θύματα διακρίσεων όταν καταγγέλλουν διακριτική μεταχείριση. Με τον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα υποστήριξης των θυμάτων διακριτικής μεταχείρισης από την Επιτροπή

Τα μέλη της Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι τα ακόλουθα:

 • Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας (Πρόεδρος)
 • Ιωάννης Γαροφαλάκης, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Ευαγγελία Παπαδημητρίου, Καθηγήτρια. Τμήμα Φαρμακευτικής
 • Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
 • Νίκη Γεωργιάδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
 • Ευγενία Μυλωνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας
 • Μαρία (Μάρω) Γαλάνη, μέλος Ε.Ε.Π., Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
 • Θεώνη Τζουραμάνη, Υπάλληλος Γραμματείας Τμήματος Μαθηματικών
 • Φωτεινή Χριστοπούλου, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής.

Οι τρεις βασικοί άξονες στους οποίους θα εστιάσει τις δράσεις της η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Πατρών είναι οι εξής:

 • πρόληψη περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης και στρατηγικές αντιμετώπισής τους
 • ενθάρρυνση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας και ενδυνάμωση των διαδικασιών για την προώθηση της ισότητας και την καταπολέμηση του σεξισμού
 • ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα φύλου και ισότητας

Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων

Επικοινωνία