Γραμματεία Συγκλήτου

Αρμόδια για:

 • Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλήτου
 • Την τήρηση πρωτοκόλλου του Τμήματος
 • Τη συγκέντρωση, προετοιμασία και επεξεργασία των θεμάτων αρμοδιότητας Συγκλήτου
 • Την ενημέρωση των Πρυτανικών Αρχών και των μελών της Συγκλήτου για την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
 • Τη συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές επί των εισερχομένων θεμάτων και κατάρτιση σχεδίου Ημερήσιας Διάταξης
 • Την αποστολή της πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σχετικές εισηγήσεις και πληροφοριακό υλικό εκάστης συνεδρίασης στα μέλη της Συγκλήτου
 • Την τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων της Συγκλήτου κατά τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος
 • Τη διοικητική διεκπεραίωση όλων των αποφάσεων της Συγκλήτου, την ανάρτηση Πράξεων και Αποφάσεων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ
 • Τήρηση αρχείου επικυρωμένων Πρακτικών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, της Συγκλήτου ως Γενικής Συνέλευσης (έκτακτης/τακτικής) της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Μέριμνα για τη συγκρότηση της Συγκλήτου εκάστου ακαδημαϊκού έτους
 • Τη σύνταξη και διεκπεραίωση μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή κεντρικού Πρωτοκόλλου εγγράφων προς Υπουργεία και λοιπές υπηρεσίες.
 • Την τήρηση αρχείου γνωμοδοτικών εγγράφων και λοιπών εγκυκλίων θεμάτων αρμοδιότητάς του και κοινοποίησή τους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος
 • Την παρακολούθηση, εφαρμογή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών και υπηρεσιών επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων/κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αρμοδιότητάς του
 • Τη συνδρομή και υποστήριξη του ΕΣΔΠ και των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητάς του
 • Την τήρηση αρχείου εγγράφων, αποφάσεων και πρακτικών και έκδοση αντιγράφων ή αποσπασμάτων πρακτικών και επικύρωση αυτών
 • Την παρακολούθηση του έργου Επιτροπών που συγκροτεί η Σύγκλητος για την επεξεργασία ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.
 • Όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνη

 • Ευαγγελία Μιχαλοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

 • Χρυσούλα Κωστάκου

Επικοινωνία