Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Η ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία ενός κατόχου διδακτορικού αποτελεί καίριο στοιχείο αξιολόγησης του ακαδημαϊκού του βιογραφικού, αλλά και στοιχείο που ενισχύει τις αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η συγκεκριμένη Πράξη στοχεύει στη βελτίωση των προοπτικών ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας των ωφελούμενων μέσω της δυνατότητας απόκτησης διδακτικής εμπειρίας και ταυτόχρονα προσδίδει έναν δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ +), εμπίπτει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» (ΕΣΠΑ 2021-2027), απευθύνεται σε νέους επιστήμονες κάτοχους διδακτορικού που απασχολούνται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών με το καθεστώς του εντεταλμένου διδάσκοντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4957/2022 όπως ισχύει και υλοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας 2023-2024

 

Λογότυπο ΕΣΠΑ 2021-27 Κοινωνικής Συνοχής