Συγγράμματα

Οι προπτυχιακοί φοιτητές εντός των κανονικών εξαμήνων φοίτησης έχουν το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας ενός (1) διδακτικού συγγράμματος, για κάθε μάθημα – υποχρεωτικό ή επιλογής – του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών που παρακολουθούν, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων, “Εύδοξος” (https://eudoxus.gr/), που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ).

Η διαδικασία δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων πραγματοποιείται μία φορά εντός κάθε εξαμήνου (χειμερινού και εαρινού) σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που ορίζονται με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ και ανακοινώνονται στον ιστότοπο της υπηρεσίας “Εύδοξος” (https://eudoxus.gr/Announcements.aspx) αλλά και από τις Γραμματείες των τμημάτων σους ανίστοιχους ιστοτόπους. Για την υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης (username-password) για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών που χορηγούνται κατά την εγγραφή των νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η διαδικασία δήλωσης και παραλαβής συγγραμμάτων περιέχεται στο ΦΕΚ 2433/Β/5.8.2016 (http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160202433), Απόφαση 1 “Καθορισμός προϋποθέσεων και διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.”.

Εαρινό εξάμηνο 2022

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 27908/Z1/14.3.2022 (https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2021-22.pdf) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022. Η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022.

Παράταση 1: δηλώσεις διδακτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές έως και την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 – διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές έως και Τρίτη 31 Μαΐου 2022 (https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Earino_2021-22.pdf)

Παράταση 2: διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές έως και Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 (https://eudoxus.gr/files/Paratasi_Dianomis_Earinou_2021.pdf)