Παροχές

Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Επαγγελματική πληροφόρηση και συμβουλευτική καθοδήγηση σε θέματα απασχόλησης και σπουδών

Συνήγορος του Φοιτητή

Υποστήριξη φοιτητών σε προβλήματα με τις ακαδημαϊκές και διοικητικές υπηρεσίες