Μνημόνια Συνεργασίας

Το Μνημόνιο Διμερούς Συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU) μεταξύ ομοταγών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής ή της ημεδαπής, ή/και Ερευνητικών Κέντρων:

 • εκφράζει τη βούληση των δύο φορέων να αναπτύξουν ακαδημαϊκή συνεργασία, με σκοπό το αμοιβαίο όφελος των Ιδρυμάτων, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί μια τυπική νομική σχέση/δέσμευση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων
 • στοχεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής, ερευνητικής και διοικητικής συνεργασίας των Ιδρυμάτων, στο πλαίσιο της παρεχόμενης από αυτά εκπαίδευσης (τυπικής και εξ αποστάσεως)
 • υπογράφεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη δυναμική προσέγγιση των στόχων του Πανεπιστημίου Πατρών, με σαφή προσανατολισμό στον διεθνή χαρακτήρα, την εξωστρέφεια και τις αυξανόμενες απαιτήσεις για αριστεία, διάκριση, έρευνα και καινοτομία.

Πλήρης λίστα των Μνημονίων Συνεργασίας που διατηρεί το Πανεπιστήμιο Πατρών υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://erasmus.upatras.gr/agreements/mou

Το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, μπορεί να περιλαμβάνει:

 • Συνεργασία σε υπάρχοντα ή νέα ακαδημαϊκά προγράμματα.
 • Σχεδιασμό ή δημιουργία κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (joint degrees), συνεπιβλέψεις εργασιών και διδακτορικών διατριβών.
 • Συνεργασία των ερευνητικών ομάδων και εργαστηρίων των Ιδρυμάτων. Ανάπτυξη κοινών ερευνητικών δραστηριοτήτων, μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Ανταλλαγή /αμοιβαίες επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικών), και φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και υποψηφίων διδακτόρων), καθώς και μεταδιδακτορικών ερευνητών, με στόχο την προώθηση της επιστημονικής έρευνας, της διδασκαλίας και της αντίστοιχης διοικητικής οργάνωσης.
 • Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές ανακοινώσεις σε συνέδρια.
 • Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή ερευνητικών προτάσεων.
 • Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τους εταίρους.

MoU που προτείνονται από μέλη ΔΕΠ

Σύνταξη / Αξιολόγηση

 1. Αναφορικά με τη διαδικασία σύνταξης ενός MoU, παρέχεται το σχετικό σχέδιο / έντυπο του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο και προσαρμόζεται ευέλικτα στα δεδομένα της εκάστοτε συνεργασίας. Ωστόσο, κείμενο το οποίο προέρχεται από τον φορέα-εταίρο είναι εξίσου αποδεκτό, με την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε συμφωνία με τους στόχους του Ιδρύματος.
 2. Η πρόταση υπογραφής ενός MoU διαβιβάζεται προς τη Συνέλευση του Τμήματος από το ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ, με βάση ένα πρότυπο εισηγητικό έγγραφο, που αναφέρει:
  • Πληροφοριακά στοιχεία για το προτεινόμενο ΑΕΙ της αλλοδαπής και το συγκεκριμένο Τμήμα / Σχολή με το οποίο επιθυμεί να συνεργαστεί (website, pic number, καθώς και αν είναι αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ)
  • Τα ονόματα των μελών ΔΕΠ / των αρμοδίων υπηρεσιών, και των δύο πλευρών, με τα οποία έχει προηγηθεί επικοινωνία
  • Να περιγράφει με σαφήνεια: τον σκοπό σύναψης του Μνημονίου και τα οφέλη που θα προκύψουν από την υπογραφή του για το ίδιο αλλά και το Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Πιθανές οικονομικές δεσμεύσεις που θα προκύψουν και για τα δύο μέρη
 3. Το Τμήμα διαβιβάζει τη εισήγησή του σχετικά με το προτεινόμενο MoU στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων με κοινοποίηση στην Κοσμητεία.
 4. Tο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων διαβιβάζει στο Τμήμα Μεταπτυχιακών & Διδακτορικών Σπουδών ή (και) στον ΕΛΚΕ την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων) για την γνωμοδότηση  στην Σύγκλητο. Στην περίπτωση έγκρισής του, η Σύγκλητος ορίζει ένα μέλος ΔΕΠ ως «Συντονιστή» του Μνημονίου Συνεργασίας («Contact Person»).

Έγκριση / Υπογραφή

Μόλις εγκριθεί το MoU από τη Σύγκλητο, υπογράφεται από τoν Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων.

 • Γλώσσα της συμφωνίας είναι η αγγλική. Κατά περίπτωση η ελληνική ή/και τρίτη γλώσσα, σε περίπτωση που επιθυμεί το συνεργαζόμενο Ίδρυμα.Κάθε συμφωνία υπογράφεται σε δύο (2) πρωτότυπα αντίτυπα και κάθε Ίδρυμα λαμβάνει από ένα επίσημο αντίγραφο συμφωνίας σε κάθε  γλώσσα, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο.

  Διάρκεια / Ανανέωση / Αναπροσαρμογή

  H διάρκεια ισχύος των Μνημονίων Διμερούς Συνεργασίας (MoUs) ή Συμφωνίων Συνεργασίας (Cooperation Agreenments), μεταξύ του Ιδρύματός μας και τρίτων φορέων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μπορεί να διαμορφωθεί από «τρία (3) έως πέντε (5) έτη» (συν. Συγκλήτου 107/17-1-2017).

  Για κάθε MoU, έξι μήνες πριν από τη λήξη του, υποβάλλεται γραπτή έκθεση πεπραγμένων / απολογισμός του Συντονιστή στην αντίστοιχη Επιτροπή (Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Erasmus+ «Διεθνής Κινητικότητα»), για την μέχρι τότε εφαρμογή του, καθώς και εισήγηση του Συντονιστή ως προς την ανανέωσή του, αφού προηγηθεί συνεννόηση με τα έως τότε συμμετέχοντα στη συμφωνία Τμήματα.

  Όταν μία συμφωνία αποφασίζεται να ανανεωθεί, ο Συντονιστής θα συνεργάζεται με το αντίστοιχο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για πιθανές αλλαγές και τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν βάσει επισυναπτόμενων νέων στοιχείων.

  Το οριστικό σχέδιο θα υποβάλλεται για έγκριση προς τη Σύγκλητο, όπου θα ακολουθείται η ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία.

  MoU που προτείνονται από Ιδρύματα του εξωτερικού κεντρικά προς το Πανεπιστήμιο Πατρών

  Στην περίπτωση αυτή, το κείμενο του Μνημονίου αποστέλλεται από τον αρμόδιο Αντιπρύτανη για αξιολόγηση προς την αντίστοιχη Επιτροπή, με το ίδιο πρότυπο εισηγητικό έγγραφο, που χρησιμοποιείται και στην προηγούμενη διαδικασία (Τμήμα / Γ.Σ.Ε.Σ). Αφού αξιολογηθεί, υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο, με συνοδευτική έκθεση, που αναφέρει: τον σκοπό σύναψης του Μνημονίου – τα οφέλη που θα προκύψουν από την υπογραφή του για το Πανεπιστήμιο Πατρών – αναλυτικά στοιχεία για το συνεργαζόμενο ΑΕΙ της αλλοδαπής – πιθανές οικονομικές δεσμεύσεις των δύο μερών.

  Αν υπάρξει ανάγκη προσδιορισμού επιμέρους θεμάτων, η αντίστοιχη Επιτροπή διαβιβάζει το MoU προς το συγγενές / τα συγγενή Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, για να εκφράσουν τη γνώμη και το ενδιαφέρον τους.

  Στην περίπτωση αυτή ως Συντονιστής του MoU ορίζεται ένα μέλος που ορίζει η Πρυτανική Αρχή.

  Ειδικά Πρωτόκολλα / Προγράμματα Συνεργασίας

  Τα Ειδικά Πρωτόκολλα / Προγράμματα Συνεργασίας (ΕΠ/ΠΣ) εξειδικεύουν δράσεις που απορρέουν από ήδη υπογεγραμμένα MoUs, περιγράφουν λεπτομερώς το έργο των Ιδρυμάτων και αποσκοπούν στην αναλυτική, συγκεκριμένη και εξειδικευμένη υλοποίησή τους.

  Η σύνταξη των ΕΠ/ΠΣ είναι αρμοδιότητα του μέλους ΔΕΠ που έχει οριστεί «Συντονιστής» του Μνημονίου. Υποβάλλεται κατ’ ανάλογον τρόπο στη Γ.Σ.Ε.Σ. και ακολουθεί τα παραπάνω αναφερόμενα στάδια.

  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου απαιτείται, θα ζητείται η γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Ιδρύματος.

Οδικός χάρτης σύναψης Μνημονίου Συνεργασίας

Τα βήματα για τη σύναψη μνημονίων/πρωτοκόλλων συνεργασίας αναφέρονται αναλυτικά στον οδικό χάρτη (αρχείο PDF)