Διεύθυνση Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων

Η Διεύθυνση έχει επιχειρησιακό στόχο την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου που έχουν παραδοθεί προς χρήση, καθώς και για τον σχετικό με το αντικείμενο αυτό προγραμματισμό και την εκπόνηση, επίβλεψη, έλεγχο και διοίκηση μελετών, προμηθειών, και υπηρεσιών καθώς και την αρμοδιότητα και ευθύνη της παρακολούθησης, του ελέγχου και της διοίκησης των επίσης σχετικών με το αντικείμενο αυτό προγραμματισμό εκτελουμένων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις.
Εξαιρούνται όποια έργα, ή προμήθειες ή υπηρεσίες πληροφορικής δεν αποτελούν αντικείμενο της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά τα παρακάτω αναφερόμενα.
Αντιστοιχεί με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις, «Διευθύνουσα τις Μελέτες ή τα Έργα Υπηρεσία» και εισηγείται τα θέματα της Διεύθυνσης στο Τεχνικό Συμβούλιο, την Προϊσταμένη Αρχή και τα λοιπά γνωμοδοτικά ή όργανα λήψης αποφάσεων του ιδρύματος, όπως ορίζεται από τις διατάξεις.

Διευθυντής

 • Ιωάννης Αργυριάδης, Προϊστάμενος

Προσωπικό

 • Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
 • Σπυρίδων Καραγεώργος (Αγρίνιο)

 

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα παρακάτω τρία (3) τμήματα.

Τμήμα Κτιρίων και Εσωτερικών Εγκαταστάσεων

Αρμόδιο για:

 • Την εκπόνηση μελετών για Έργα, Υπηρεσίες και Προμήθειες που εντάσσονται στο αντικείμενο του Τμήματος
 • Τον συντονισμό, επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο των μελετών της αρμοδιότητάς του και των τευχών δημοπράτησης που συντάσσονται από συμβαλλομένους με το Πανεπιστήμιο μελετητές, την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον προϊστάμενο της διεύθυνσης και τη μέριμνα για την έγκριση των πιστώσεων για την πληρωμή των αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών
 • Την προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητάς του που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για τη λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου
 • Τη μέριμνα και την προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελετών, υπηρεσιών και έργων αρμοδιότητας του τμήματος σε τρίτους κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις
 • Την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης επί θεμάτων εκτέλεσης μελετών που ανατίθενται στο τμήμα
 • Την επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, την επισκευή και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων συναγερμών, πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης
 • Την οργάνωση και το συντονισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
 • Την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικών και περιοδικών συντηρήσεων
 • Την τήρηση μητρώων εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ.
 • Την παρακολούθηση των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των αντικειμένων αρμοδιότητας του Τμήματος
 • Τον συντονισμό και την επίβλεψη των συνεργείων της υπηρεσίας και των εξωτερικών συνεργείων
 • Την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για οποιοδήποτε θέμα αφορά το, ως άνω, αντικείμενο
 • Τη σύνταξη του ετησίου προγράμματος των εργασιών συντήρησης, επισκευών κ.λπ. και πινάκων απαιτούμενων υλικών και εξοπλισμού
 • Τη σύνταξη του ετησίου προϋπολογισμού δαπανών, επισκευών συντήρησης και λειτουργίας των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και έργων υποδομής
 • Τη συγκέντρωση στοιχείων και τη μέριμνα για και τήρηση ενεργού αρχείου σχεδίων των εγκαταστάσεων, οδηγιών χρήσεως και φυλλαδίων
 • Τη μέριμνα για την λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού, των φοιτητών και των εν γένει διακινουμένων στον χώρο από τη λειτουργία αυτών
 • Την εισήγηση μέτρων που θα βελτιώνουν την απόδοση εργασίας των συνεργείων της Υπηρεσίας, ως και την ανανέωση ή αγορά νέου εξοπλισμού, οργάνωση των χώρων εργασίας κ.λπ.
 • Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του και την προώθηση για πληρωμή τους κατά τα προβλεπόμενα
 • Τη μέριμνα για την ετοιμότητα των εφεδρικών συστημάτων των παροχών, υποδομής, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, συστημάτων ασφαλείας (σε συνεργασία με τη Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας), πυρόσβεσης κ.λπ. εντός κτιρίων
 • Τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και ανάπτυξη του δικτύου τηλεελέγχου των εγκαταστάσεων και την ανάπτυξη (προώθηση) σχετικών εφαρμογών
 • Την ολοκληρωμένη διαχείριση της υποδομής του τηλεελέγχου και τη διαχείριση βασικών και προηγμένων εφαρμογών
 • Τον συντονισμό των ενεργειών και δράσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία του όλου συστήματος με σκοπό την ποιοτική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία και διαχείριση των εγκαταστάσεων της πανεπιστημιούπολης
 • Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής εγκαταστάσεις: BMS, Σταθμού Λυμάτων, Δεξαμενής, Αντλιοστασίων, UPS
 • Οποιοδήποτε άλλο συναφές αντικείμενο που η αρμοδιότητα του δεν ανήκει σε άλλη οργανική μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνος

 • Ιωάννης Αργυριάδης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Προσωπικό

 • Νικόλαος Ακριβόπουλος
 • Χαράλαμπος Αντωνίου
 • Παναγιώτης Αντωνόπουλος (Μεσολόγγι)
 • Βασίλειος Αργυρόπουλος
 • Ανδρέας Βαμβακάς
 • Βασίλειος Γεωργόπουλος
 • Χαράλαμπος Κάρλος
 • Αθανάσιος Κυρίτσης (Κουκούλι)
 • Αδαμαντία Μαυρογιάννη
 • Ηλίας-Κωνσταντίνος Μπούρος (Μεσολόγγι)
 • Αθηνά Πανταζή
 • Νικόλαος Σιτίστας
 • Χρήστος Σκαρπέλος
 • Νικόλαος Τσάτσος

Τμήμα Περιβάλλοντος Χώρου και Εξωτερικών Εγκαταστάσεων

Αρμόδιο για:

 • Την εκπόνηση μελετών για Έργα, Υπηρεσίες και Προμήθειες που εντάσσονται στο αντικείμενο του Τμήματος
 • Τον συντονισμό, επίβλεψη, παρακολούθηση και έλεγχο των μελετών της αρμοδιότητάς του και των τευχών δημοπράτησης που συντάσσονται από συμβαλλομένους με το Πανεπιστήμιο μελετητές, την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στον προϊστάμενο της διεύθυνσης και τη μέριμνα για την έγκριση των πιστώσεων για την πληρωμή των αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών
 • Την προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητάς του που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για την λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου
 • Τη μέριμνα και την προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελετών, υπηρεσιών και έργων αρμοδιότητας του τμήματος σε τρίτους κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις
 • Την επεξεργασία και εισήγηση προς τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης επί θεμάτων εκτέλεσης μελετών που ανατίθενται στο τμήμα
 • Την επισκευή, συντήρηση και ανακαίνιση των έργων υποδομής
 • Την οργάνωση και το συντονισμό της λειτουργίας των εξωτερικών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του συστήματος επιτήρησης υποδομών
 • Την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικών και περιοδικών συντηρήσεων των αντικειμένων αρμοδιότητας του Τμήματος
 • Την τήρηση μητρώων εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, συσκευών κ.λπ., αρμοδιότητας του Τμήματος
 • Την παρακολούθηση των εγγυήσεων καλής λειτουργίας των αντικειμένων αρμοδιότητας του Τμήματος
 • Την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων για οποιοδήποτε θέμα αφορά το, ως άνω, αντικείμενο
 • Τη σύνταξη του ετησίου προγράμματος των εργασιών συντήρησης, επισκευών κ.λπ. και των πινάκων απαιτούμενων υλικών και εξοπλισμού
 • Τη σύνταξη του ετησίου προϋπολογισμού δαπανών, επισκευών συντήρησης και λειτουργίας των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων και έργων υποδομής
 • Τη συγκέντρωση στοιχείων και τη μέριμνα για την τήρηση ενεργού αρχείου σχεδίων των εγκαταστάσεων, οδηγιών χρήσεως και φυλλαδίων
 • Τη μέριμνα για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού, των φοιτητών και των εν γένει διακινουμένων στον χώρο από τη λειτουργία αυτών
 • Την εισήγηση μέτρων που θα βελτιώνουν την απόδοση εργασίας των συνεργείων της Υπηρεσίας, ως ανανέωση ή αγορά νέου εξοπλισμού, οργάνωση των χώρων εργασίας κ.λπ.
 • Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του και την προώθηση για πληρωμή τους κατά τα προβλεπόμενα
 • Τη μέριμνα για την ετοιμότητα των εφεδρικών συστημάτων των παροχών, υποδομής, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, συστημάτων ασφαλείας, πυρόσβεσης κ.λπ. εκτός κτιρίων
 • Την υποβολή προτάσεων και τη μέριμνα για τη συντήρηση των ελεύθερων χώρων, οδών, χώρων στάθμευσης της περίφραξης της πανεπιστημιούπολης, αίθριων κ.λπ.
 • Την κατάρτιση προγραμμάτων για τη δημιουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του ορεινού και πεδινού πράσινου, στους εξωτερικούς χώρους και τον τονισμό των σημείων ειδικού ενδιαφέροντος
 • Την προώθηση προτάσεων για την προμήθεια των απαραίτητων για τον σκοπό αυτό υλικών και μηχανημάτων
 • Την επίβλεψη των συνεργείων της υπηρεσίας και των εξωτερικών συνεργείων
 • Τη σύνταξη του ετησίου προϋπολογισμού δαπανών για τις εργασίες ευθύνης του τμήματος και την προμήθεια υλικών και μηχανημάτων
 • Τη μέριμνα για την έγκαιρη απομάκρυνση άχρηστων υλικών, απορριμμάτων κ.λπ.
 • Την υποβολή προτάσεων για την ανανέωση της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του οδικού δικτύου και των χώρων στάθμευσης και την συμπλήρωσή του, όπου απαιτείται, όπως επίσης για την εξωτερική σηματοδότηση, τις αναγκαίες ενδεικτικές πινακίδες κ.λπ.
 • Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του και την προώθηση για πληρωμή τους κατά τα προβλεπόμενα
 • Όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνος

 • Γεώργιος Αθανασόπουλος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Προσωπικό

 • Μαρία Ανυφαντή
 • Νικολίτσα Καρέλα
 • Ολυμπία Κατσαμπάνη
 • Ανδρέας Νικολετόπουλος
 • Αντιγόνη Σούλη
 • Ευάγγελος Τσιώτσης
 • Μαρία Φλεβοτόμου

  Τμήμα Αποθήκης, Κίνησης και Καθαριότητας

  Αρμόδιο για:

  • Τη συγκέντρωση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς του Τμήματος και την προώθηση για πληρωμή τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου
  • Τη λειτουργία της αποθήκης υλικών της Γενικής Διεύθυνσης και τη σύνταξη μηνιαίου πρωτοκόλλου κίνησης υλικών
  • Τη λειτουργία των μηχανημάτων της Γενικής Διεύθυνσης και τη σύνταξη μηνιαίου πρωτοκόλλου κίνησης αυτών
  • Την εποπτεία των υπηρεσιακών οχημάτων και των οδηγών του Ιδρύματος
  • Το συντονισμό και εποπτεία της κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων
  • Τη μέριμνα για την καθαριότητα και ευταξία των πανεπιστημιακών χώρων και την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, την εποπτεία, τον διοικητικό συντονισμό και έλεγχο του βοηθητικού προσωπικού (προσωπικό καθαριότητας), στις πόλεις που εδρεύει το Ίδρυμα
  • Τη συνεργασία με τους υπευθύνους επιστασίας των πανεπιστημιακών χώρων οι οποίοι ορίζονται από τα αρμόδια όργανα
  • Οποιοδήποτε άλλο συναφές αντικείμενο που η αρμοδιότητα του δεν ανήκει σε άλλη οργανική μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Όσες αρμοδιότητες του ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

  Υπεύθυνη

  Προσωπικό

  • Μιχαήλ Διαμαντόπουλος
  • Χρήστος Μέρμελας