Πολιτική ιδιωτικότητας

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη του ιστοτόπου υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” ως εκάστοτε ισχύει.

Cookies

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των χρηστών των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες σελίδες, για τη διατήρηση της προτιμώμενης γλώσσας, για στατιστικούς λόγους και άλλες ρυθμίσεις. Ο παρόν ιστότοπος συμμορφώνεται με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί cookies.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών διασφαλίζει απόλυτα το θεμελιώδες δικαίωμα της ιδιωτικότητας του ατόμου δια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι  διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 και του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29.8.2019).

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας:

Το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

 • Διεύθυνση Έδρας: Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, Τ.Κ. 26504
 • Τηλέφωνο: 2610-962855
 • Email: dpo@upatras.gr

Στο πλαίσιο της αποστολής του όπως διαγράφεται από το Σύνταγμα, την πανεπιστημιακή νομοθεσία και τους Κανονισμούς του, το Ίδρυμά μας είναι υπεύθυνος φορέας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω επεξεργασία διέπεται από τους κανόνες της νομιμότητας και διαφάνειας, υπόκειται στον περιορισμό του σκοπού επεξεργασίας, στην ελαχιστοποίηση των δεδομένων, στην ακρίβεια και την επικαιροποίησή τους, στον προσδιορισμό των χρόνων τήρησης, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη λογοδοσία.

2. Το Πανεπιστήμιο Πατρών συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου εφόσον η επεξεργασία τους είναι αναγκαία (ελαχιστοποίηση των δεδομένων) και απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής του, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που του έχει ανατεθεί για σαφώς ορισμένο σκοπό και με συγκεκριμένη νομική βάση.

Στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το Πανεπιστήμιο Πατρών ανήκει κάθε πληροφορία  σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο το οποίο οδηγεί είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλα δεδομένα στη ταυτοποίηση αναγνώριση ή τον εντοπισμό κάθε φυσικού προσώπου (υποκείμενο των δεδομένων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά δεδομένα άμεσης ή έμμεσης ταυτοποίησης ιδίως μέσω αναφοράς σε επιγραμμικό αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, δεδομένα επικοινωνίας /πληροφόρησης και θέσης, δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, δεδομένα βιογραφικών σημειωμάτων, δεδομένα μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας δεδομένα ερευνητικών και συμβατικών δραστηριοτήτων, δεδομένα στοιχείων από Εκπαιδεύσεις, υλοποίηση e-learning Σεμιναρίων και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται επίσης : α) στα πλαίσια των νόμιμων συμβατικών υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου ή για την επικοινωνία κατά την προσυμβατική διαδικασία και β) εφόσον το υποκείμενο των δεδομένων όταν έχει δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεση του ανά υπηρεσία, όπως για τη διαχείριση δεδομένων και στοιχείων από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στα πλαίσια υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την υποστήριξη /πληροφόρηση σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για λόγους διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών, πρόληψη της απάτης και την εσωτερική διαχείριση των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων, την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του με τη συναίνεση και την αποδοχή των όρων χρήσης για υπηρεσίες όπως

 • Όταν καλούνται αριθμοί μας, στέλνονται email ή συμπληρώνονται αιτήσεις για πληροφόρηση
 • Στα πλαίσια της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Όταν στέλνεται η ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης ενός έγγραφου
 • Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα ή sms ενημερωτικό υλικό
 • Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του Ιδρύματος μέσω των οποίων συλλέγουμε μέσω cookies τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων.

3. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών δεσμευόμενο από τις αρχές του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των εντολών που τους παρέχει η Διοίκηση του Ιδρύματος ως υπεύθυνος κατά τον νόμο της επεξεργασίας αυτών. Το Ίδρυμά μας θα ειδοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων και κάθε αρμόδια Αρχή για οποιαδήποτε παραβίαση όπως ο νόμος το προβλέπει.

4. Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε άλλους δημόσιους φορείς επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων του ή του τρίτου στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν τη νόμιμη επεξεργασία τους. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων για άλλο σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν.

5. Το Πανεπιστήμιο Πατρών λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πιθανές παραβιάσεις ώστε να αποτραπεί η ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση ή προσπέλαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

6. Το Πανεπιστήμιο Πατρών διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του αντίστοιχου νόμιμου σκοπού κατά τις ειδικότερες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών του Ιδρύματος.

7. Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα:

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
 • Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
 • Φορητότητας των δεδομένων σας
 • Περιορισμού της επεξεργασίας
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Ανάκληση αυτή δεν θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-962855 ή στην ταχυδρομική διευθυνση: Πανεπιστημιούπολη, Ρίο Πάτρα, Τ.Κ. 26504 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@upatras.gr Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Το Πανεπιστήμιο θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Εφόσον το Πανεπιστήμιο Πατρών ικανοποιήσει αίτημά σας α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του Πανεπιστημίου και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού αιτήματος.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 203/19.5.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου, ορίστηκε η κ. Νίκη Γεωργιάδου με θητεία έως 31.8.2024.

Οδηγός Συμμόρφωσης στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR)

Οδηγός για την Ασφάλεια Πληροφοριών

Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ)

Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α 137)