Μάθηση δια βίου

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Προγράμματα επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης με εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υβριδική μάθηση

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και την ευρύτερη κοινωνία