Ακαδημαϊκή ταυτότητα και πάσο

Πώς θα αποκτήσεις Ακαδημαϊκή Ταυτότητα και πάσο;

Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανέπτυξε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους φοιτητές πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Στην Ακαδημαϊκή Ταυτότητα ενσωματώνεται και το Δελτίο Φοιτητικού Εισιτηρίου (πάσο), το οποίο καταργείται ως ξεχωριστό έντυπο. Οι φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση για απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Για τη χορήγηση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (με το ενσωματωμένο πάσο) θα πρέπει να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που αναφέρονται εδώ. Οι φοιτητές θα λαμβάνουν την ταυτότητα χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για να υποβάλεις την ηλεκτρονική αίτηση απόκτησης δελτίου ειδικού εισιτηρίου είναι απαραίτητο να διαθέτεις λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το λογαριασμό αυτό τον παραλαμβάνεις κατά την εγγραφή σου στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήματός σου. Επιπλέον με τον ίδιο λογαριασμό έχεις πρόσβαση σε όλες τις κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών. Σε περίπτωση που χάσεις το λογαριασμό πρόσβασης πρέπει να μεριμνήσεις για την άμεση έκδοση νέου κωδικού από το αρμόδιο Τμήμα Δικτύων του Πανεπιστημίου Πατρών (στοιχεία επικοινωνίας με το Τμήμα Δικτύων είναι διαθέσιμα εδώ).

Πώς θα παραλάβεις την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, μπορείς να παραλάβεις την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα από συγκεκριμένο σημείο διανομής, το οποίο και θα έχεις επιλέξει κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Η παραλαβή είναι δυνατή μόνο εφόσον η αντίστοιχη αίτησή σου έχει εγκριθεί από τη Γραμματεία του Τμήματός σου και αφού πρώτα ειδοποιηθείς με sms ή e-mail ή από τον ατομικό σου λογαριασμό στο διαμορφωμένο πληροφοριακό σύστημα. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα θα παραμένει στο σημείο παράδοσης για δύο μήνες από την ημέρα της εκτύπωσής της και τη σχετική ειδοποίηση προς το φοιτητή. Η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα είναι αυστηρά προσωπική για το δικαιούχο φοιτητή και μόνο.

Πότε επιστρέφεις την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Τυχόν διακοπή της φοιτητικής ιδιότητας σημαίνει αυτομάτως παύση του δικαιώματος κατοχής Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να επιστρέψεις την ταυτότητα στη Γραμματεία του τμήματός σου.

Αν χάσεις την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της Ακαδημαϊκής του Ταυτότητας οι φοιτητές πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία του τμήματός τους, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Κατόπιν της έγκρισης επανέκδοσης από τη Γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας επαναλαμβάνεται από την αρχή. Στην περίπτωση επανέκδοσης, κατά την παραλαβή της νέας Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, καταβάλλεται το αντίτιμο των 1,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

Ποιοι φοιτητές δικαιούνται να αποκτήσουν Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Αίτηση για Ακαδημαϊκή Ταυτότητα μπορούν να υποβάλουν όλοι οι φοιτητές, πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών.

Κατηγορίες φοιτητών που δικαιούνται Ακαδημαϊκή Ταυτότητα που ισχύει και σαν Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) είναι οι παρακάτω:

  • (Προπτυχιακοί Φοιτητές) πλήρους φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για όσα έτη απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξημένα κατά 2 έτη (ν+2).
  • (Προπτυχιακοί Φοιτητές) μερικής φοίτησης του πρώτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ για διπλάσια έτη από όσα απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών (νx2).
  • (Μεταπτυχιακοί Φοιτητές) δεύτερου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου για όσα έτη διαρκεί η φοίτησή τους σύμφωνα με το εκάστοτε ενδεικτικό πρόγραμμα δεύτερου κύκλου σπουδών.
  • (Υποψήφιοι Διδάκτορες) τρίτου κύκλου σπουδών που δεν είναι ήδη κάτοχοι διδακτορικού τίτλου για 4 έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους.
  • Πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων κρατών, οι οποίοι σπουδάζουν σε ημεδαπό ΑΕΙ στο πλαίσιο του προγράμματος “Erasmus”, για όσο διάστημα διαρκεί η φοίτησή τους στο ημεδαπό ΑΕΙ.