Ακροατής Πανεπιστημιακών Μαθημάτων

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Ιδρύματος, της σύνδεσής του με την τοπική κοινωνία και της υποστήριξη πρακτικών διά βίου μάθησης,  υποστηρίζει το θεσμό του «Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων».

Πολίτες που το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακά μαθήματα της επιλογής τους από όσα προσφέρονται στα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Ιδρύματος. Οι Ακροατές Πανεπιστημιακών Μαθημάτων λαμβάνουν από τη Γραμματεία του εμπλεκόμενου Τμήματος «Κάρτα του Ακροατή Πανεπιστημιακών Μαθημάτων», που ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα μαθήματα. Δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις ούτε στις εργαστηριακές, κλινικές ή φροντιστηριακές ασκήσεις. Λαμβάνουν «Βεβαίωση» παρακολούθησης στο τέλος του κάθε εξαμήνου.

Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται στην απόφαση της υπ’ αριθμ. 221/27.07.2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (υπ’ αριθ. 58971/27.07.2023 έγγραφο).

Η υποβολή αιτήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο http://auditor.upatras.gr/ κατά το διάστημα 01 – 24  Σεπτεμβρίου 2023.

Για συμπληρωματικές πληροφορίες συνιστάται επικοινωνία με το Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών τηλεφωνικά στους αριθμούς 2610-969045, 2610-969046 ή μέσω e-mail προς dee@upatras.gr.