Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων 1) Μαθηματικών και 2) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα   18   /  1  /  2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων μελών ΔΕΠ των Τμημάτων ...

Προκήρυξη για πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας

Προκήρυξη για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Εντεταλμένων Διδασκόντων) για το ...