Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της ΣΘΕ

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων μελών ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της ΣΘΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΕΠ ΣΘΕ_Ψ55Π469Β7Θ-ΥΞΥ