Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας

Στρατηγικός στόχος της Διεύθυνσης είναι η μεθοδική και αποτελεσματική διαχείριση και ο διοικητικός συντονισμός των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν σε εγγραφές, μετεγγραφές, κατατάξεις φοιτητών, Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, μεταδιδακτορική έρευνα, θέματα απονομής τίτλων σπουδών, υποστήριξης προγραμμάτων και διαδικασιών διεθνών σπουδών και συναφών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.

Διευθυντής

 • Νικόλαος Κουτσάγγελος, Προϊστάμενος

Επικοινωνία

Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα.

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Aρμόδιο για:

 • Τη μέριμνα για τον συντονισμό και προώθηση διαδικασιών της κατ’ έτος αναθεώρησης επί μέρους πτυχών του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων
 • Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών
 • Τον συντονισμό των διαδικασιών που αφορούν στις εγγραφές, μετεγγραφές, εξετάσεις και την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών
 • Τον συντονισμό των διοικητικών διαδικασιών και των συνεργαζόμενων Υπηρεσιών καθώς και την επιμέλεια των κειμένων των τίτλων σπουδών και την έκδοση των προπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Τη διαβίβαση των προκηρύξεων υποτροφιών που αφορούν φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) από Οργανισμούς, Φορείς, Κληροδοτήματα, άλλα Κράτη, κ.λπ. και τον συντονισμό των σχετικών διαδικασιών, όπου αυτό απαιτείται
 • Την τήρηση αρχείου γνωμοδοτικών εγγράφων και λοιπών εγκυκλίων θεμάτων αρμοδιότητάς του και κοινοποίησή τους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος
 • Την παρακολούθηση, εφαρμογή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών και υπηρεσιών επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων/κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αρμοδιότητάς του και τη σύνταξη εισηγήσεων
 • Τη συνδρομή και υποστήριξη του ΕΣΔΠ και των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητάς του
 • Τη μέριμνα και τον συντονισμό διαθεσιμότητας των αμφιθεάτρων και αιθουσών διδασκαλίας, μέσω του ηλεκτρονικού αιθουσιολογίου σε συνδυασμό με τα ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων
 • Τη διοικητική υποστήριξη Επιτροπών του Ιδρύματος και την ενημέρωση ηλεκτρονικών αρχείων του Δημοσίου, για θέματα αρμοδιότητάς του
 • Την τήρηση πρωτοκόλλου του τμήματος
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος
 • Τη μέριμνα για τον συντονισμό καταγραφής και διάθεσης της χρήσης των αμφιθεάτρων διδασκαλίας του Ιδρύματος στις πόλεις που εδρεύει για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του ανά ακαδημαϊκό έτος
 • Τη μέριμνα για την προώθηση διαδικασιών που αφορούν σε εκπαιδευτικές εκδρομές, ασκήσεις υπαίθρου και λοιπές συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 • Τη μέριμνα για τη διοικητική υποστήριξη και οργάνωση σειράς προσφερόμενων προγραμμάτων εκλαϊκευμένων μαθημάτων, εβδομάδος ανοικτού Πανεπιστημίου και επισκέψεων σχολείων και άλλων φορέων σε συνεργασία με τα αρμόδια ακαδημαϊκά τμήματα
 • Τον συντονισμό διεκπεραίωσης και επίλυσης θεμάτων της ακαδημαϊκής λειτουργίας προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών των Σχολών, Τμημάτων και φοιτητών που εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τον συντονισμό των σχετικών δράσεων με τις αρμόδιες, για τα θέματα των ανωτέρω Τμημάτων και Σχολών, Γραμματείες και ειδικότερα:
  i) Την παρακολούθηση και ενημέρωση της σχετικής με τα ακαδημαϊκά θέματα νομοθεσίας, αποφάσεων των οργάνων, διευκρινιστικών εγκυκλίων, ερωτημάτων, απαντήσεων και τήρηση σχετικού αρχείου,
  ii) την παρακολούθηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου σχετικά με τα ανωτέρω θέματα,
  iii) τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, επεξεργασία και κατάρτιση συγκεντρωτικών πινάκων, ενημέρωση των Υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων,
  iv) τον συντονισμό ενεργειών για την έγκαιρη προετοιμασία και έκδοση Οδηγού Σπουδών των Σχολών και των Τμημάτων,
  v) την παροχή πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους (Γραμματείες των Τμημάτων, μέλη ΔΕΠ, προπτυχιακούς φοιτητές, πολίτες και άλλες Υπηρεσίες), για θέματα που αφορούν τις προπτυχιακές σπουδές.

Στο Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών συστήνεται Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών όλων των κύκλων σπουδών σε επίπεδο Γραφείου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 • α) υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών για την εγγραφή τους σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι.
 • β) υποστήριξη των αλλοδαπών φοιτητών για την έκδοση άδειας θεώρησης εισόδου και άδειας διαμονής στην ημεδαπή για λόγους σπουδών και η επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου για τα θέματα αυτά
 • γ) υποστήριξη της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων ταχείας χορήγησης αδειών διαμονής για λόγους σπουδών, σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4251/2014 (Α’ 80)
 • δ) υποστήριξη των φοιτητών κατά την εγκατάστασή τους στην ημεδαπή,
 • ε) συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των αλλοδαπών φοιτητών
 • στ) μέριμνα για την οργάνωση μαθημάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή άλλων ξένων γλωσσών σε συνεργασία με τις αρμόδιες μονάδες του Α.Ε.Ι.
 • ζ) άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται με το αντικείμενο της Μονάδας Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών

Υπεύθυνη

 • Μαρία Σκαπέρδα, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

 • Επαμεινώνδας Αντωνόπουλος

Τμήμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών

Aρμόδιο για:

 • Τη μέριμνα για τον συντονισμό και προώθηση διαδικασιών για θέματα έγκρισης και ίδρυσης, τροποποίησης, αναμόρφωσης ή κατάργησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, καθώς και για θέματα μεταδιδακτορικής έρευνας
 • Τον συντονισμό και προώθηση διαδικασιών οργάνωσης και λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και διδακτορικών Σπουδών, και μέριμνα για τη σύνταξη Οδηγού Σπουδών
 • Τον έλεγχο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και τη μέριμνα για τη δημοσιοποίησή τους
 • Τον συντονισμό των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν στις εγγραφές, εξετάσεις, απονομές τίτλων σπουδών, καθώς κα την επιμέλεια των κειμένων και της έκδοσης των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών
 • Την τήρηση αρχείου γνωμοδοτικών εγγράφων και λοιπών εγκυκλίων θεμάτων αρμοδιότητάς του και κοινοποίησή τους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος
 • Την παρακολούθηση, εφαρμογή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών και υπηρεσιών επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων/ κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αρμοδιότητάς του και τη σύνταξη εισηγήσεων
 • Τη συνδρομή και υποστήριξη του ΕΣΔΠ και των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητάς του
 • Τον έλεγχο των συμβάσεων Επικουρικού Έργου μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων και την προώθηση αυτών αρμοδίως
 • Τη διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών και λοιπών συναφών Επιτροπών του Ιδρύματος, καθώς και την ενημέρωση ηλεκτρονικών αρχείων του Δημοσίου σε θέματα αρμοδιότητάς του
 • Την ετήσια ανάρτηση απολογισμών εσόδων-εξόδων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος με ή χωρίς τέλη φοίτησης, εάν προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία
 • Τη μέριμνα των διαδικασιών έγκρισης και υπογραφής Μνημονίων Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών με φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και τη συνεργασία για τον σκοπό αυτό με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες
 • Την τήρηση πρωτοκόλλου του τμήματος και
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος
 • Τον συντονισμό διεκπεραίωσης και επίλυσης θεμάτων της ακαδημαϊκής λειτουργίας προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών των Σχολών, Τμημάτων και φοιτητών που εντάσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τον συντονισμό των σχετικών δράσεων με τις αρμόδιες, για τα θέματα των ανωτέρω Τμημάτων και Σχολών, Γραμματείες και ειδικότερα:
  i) Την παρακολούθηση και ενημέρωση της σχετικής με τα ακαδημαϊκά θέματα νομοθεσίας, αποφάσεων των οργάνων, διευκρινιστικών εγκυκλίων, ερωτημάτων, απαντήσεων και τήρηση σχετικού αρχείου,
  ii) την παρακολούθηση και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου σχετικά με τα ανωτέρω θέματα,
  iii) τη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, επεξεργασία και κατάρτιση συγκεντρωτικών πινάκων, ενημέρωση των Υπηρεσιών και των ενδιαφερόμενων,
  iv) την παροχή πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους (Γραμματείες των Τμημάτων, μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακούς φοιτητές, πολίτες και άλλες Υπηρεσίες), για θέματα που αφορούν τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Υπεύθυνη

 • Δήμητρα Καρακώστα, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

 • Σωσσάνα Φούντα

Τμήμα Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

Αρμόδιο για:

 • Τη μέριμνα έκδοσης και διανομής διδακτικών συγγραμμάτων και διδακτικών σημειώσεων του Ιδρύματος
 • Τη μέριμνα ταξινόμησης και επεξεργασίας της ύλης
 • Την παρακολούθηση της εκτύπωσης των δημοσιευμάτων και την επιμέλεια της διόρθωσης αυτών, καθώς και την επιμέλεια σύνταξης πίνακα αποδεκτών και τήρησης σχετικού αρχείου
 • Τη μέριμνα για τον σχεδιασμό, εκτύπωση, σελιδοποίηση και βιβλιοδέτηση διδακτικών εντύπων που του προωθούνται αρμοδίως από το Τμήμα Δημοσιευμάτων
 • Την σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια νέου εξοπλισμού καθώς και προδιαγραφών εκτυπώσεων εντύπων και υποβολή σχετικών προτάσεων
 • Τη μέριμνα για τη συντήρηση των μηχανημάτων για την καλή και αποδοτικότερη λειτουργία και εκτέλεση του έργου της Διεύθυνσης
 • Τη μέριμνα για τον σχεδιασμό, εκτύπωση, σελιδοποίηση και βιβλιοδέτηση έντυπων επιστημονικών εκδόσεων που ανατίθενται σε αυτό
 • Τη μέριμνα για την εκτύπωση όλων των τίτλων σπουδών (πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα), καθώς και των απαιτούμενων συνοδευτικών εντύπων τους (αντίγραφα τίτλων, έντυπα καθομολόγησης), καθώς και την εκτύπωση όλων των τιμητικών τίτλων ή αναμνηστικών διπλωμάτων που απονέμει το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Τη μέριμνα για τη σύνταξη, έκδοση και διάθεση επιστημονικής επετηρίδας του Ιδρύματος και άλλων επιστημονικών μελετών, επίσημων ομιλιών, ενημερωτικών φυλλαδίων και δελτίων και πάσης φύσεως έντυπων εκδόσεων του Ιδρύματος σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων και άλλες υπηρεσίες του Ιδρύματος
 • Την τήρηση αρχείου εκδόσεων
 • Οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα του ανατίθεται αρμοδίως
 • Την κοστολόγηση των συγγραμμάτων και σημειώσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις
 • Την έγκριση των προδιαγραφών των συγγραμμάτων και σημειώσεων που εκδίδονται
 • Τον προγραμματισμό των εκδόσεων και
 • Την εν γένει υποβοήθηση του Τμήματος στην απρόσκοπτη λειτουργία του

Υπεύθυνος

 • Ευστάθιος Κεπενεκίδης, Προϊστάμενος

Προσωπικό

 • Χαράλαμπος Αργύρης
 • Ιωάννα Ζαφειροπούλου
 • Ανδρέας Καραβιώτης
 • Αριστείδης Κωνσταντινόπουλος

Επικοινωνία

Τμήμα Υποστήριξης Φοιτητών, Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης

Αρμόδιο για:

 • Την οργάνωση και τον συντονισμό της Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) στο Πανεπιστήμιο και υποστήριξη των Τμημάτων που υλοποιούν Π.Α. και τη συνεργασία με τους αρμόδιους επιστημονικούς υπευθύνους
 • Την παρακολούθηση εφαρμογής των διαδικασιών υλοποίησης της Πρακτικής Άσκησης, καταγραφή και αξιολόγηση αποτελεσμάτων για τις ανάγκες ανατροφοδότησης και επανεκτίμησης των σχετικών δράσεων
 • Τη μέριμνα για την ανάπτυξη και προώθηση διαδικασιών δικτύωσης και ανάπτυξης συνεργασιών με άλλα Ιδρύματα και φορείς ή επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για θέματα Π.Α.
 • Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών απασχόλησης και σταδιοδρομίας μέσω ατομικών ή ομαδικών συνεδριών, σεμιναρίων και εργαστηρίων για θέματα όπως η σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, η σύνταξη συνοδευτικής επιστολής, η διερεύνηση ενδιαφερόντων και εργασιακών προτιμήσεων κ.λ.π. με σκοπό τη διευκόλυνση ένταξης των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας
 • Την παροχή πληροφόρησης στους φοιτητές και τους αποφοίτους του Ιδρύματος για την αγορά εργασίας, καθώς και για ευκαιρίες απασχόλησης και δυνατότητες μεταπτυχιακών σπουδών και μετεκπαίδευσης/έρευνας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για υποτροφίες, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και συνέδρια
 • Τη μέριμνα για τη συμβουλευτική υποστήριξη σε φοιτητές και αποφοίτους, τόσο κατά τη διαδικασία αναζήτησης εργασίας, όσο και κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για μεταπτυχιακές σπουδές (σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συστατικών επιστολών, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής κτλ.)
 • Τη μέριμνα για την παροχή πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους για την αγορά εργασίας και τους εργοδοτικούς φορείς, ευκαιρίες απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων, σεμιναρίων και συνεδριών για την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών και αποφοίτων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση και την πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας
 • Την ανάπτυξη και επιμέλεια ενημερωτικού και συμβουλευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, για τα θέματα αρμοδιότητάς του
 • Τη διαρκή ενημέρωση της ιστοσελίδας του Τμήματος με ανακοινώσεις για θέσεις εργασίας, υποτροφίες, προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, σεμινάρια συμβουλευτικής κ.λπ., και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υπηρεσιών επί των δράσεων, αποφάσεων και κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αρμοδιότητάς του
 • Τη μέριμνα για την προετοιμασία ύλης, σύνταξη και έκδοση συμβουλευτικού και ενημερωτικού υλικού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών, το γνωστικό αντικείμενο των Τμημάτων και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων
 • Την υποστήριξη διεξαγωγής ερευνών σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη των πτυχιούχων του Πανεπιστημίου Πατρών, την απασχολησιμότητα των αποφοίτων του, καθώς και τις τάσεις της αγοράς εργασίας
 • Τη συνεργασία με το Γραφείο Αποφοίτων (alumni) του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Τη διοικητική υποστήριξη λειτουργίας της Επιτροπής Συμβουλευτικής φοιτητών σε θέματα Σταδιοδρομίας και των μελών Δ.Ε.Π. που ασκούν καθήκοντα Συμβούλων Σπουδών
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνη

 • Παναγιώτα Μιχαλακέα, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

Προσωπικό

 • Φωτεινή Πατούχα

Επικοινωνία