Πρυτανικό Συμβούλιο

Αρμοδιότητες

Αρμοδιότητες

Εισηγείται στη Σύγκλητο και έχει την ευθύνη για τήρηση νόμων, Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου Πατρών

Συνεδριάσεις Πρυτανικού Συμβουλίου

Αρχείο συνεδριάσεων Πρυτανικού Συμβουλίου, προσκλήσεις, θέματα, αποφάσεις