Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας

Η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου Πατρών συστήθηκε στο πλαίσιο της Τροποποίησης της υπ’ αρ. 619/3720/4.2.2021 απόφασης της Συγκλήτου «Συμπλήρωση του Οργανισμού διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Πατρών (π.δ. 63/1999, Α’ 71) για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» κατά τις προβλέψεις του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και του π.δ. 52/2022 (Α’ 131).

Η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας  είναι αρμόδια για:

 • την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργίας του Α.Ε.Ι.
 • την προστασία του προσωπικού και των φοιτητών του Α.Ε.Ι. και τη φύλαξη των υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.
 • την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης και του Κανονισμού Ελεγχόμενης Πρόσβασης
 • τη στελέχωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων
 • τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι.
 • την υποστήριξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι. σε θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της
 • τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων
 • την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Α.Ε.Ι.
 •  την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας
 • την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας, ειδοποίησης και διαφυγής ατόμων με αναπηρία από τους χώρους του Α.Ε.Ι. σε έκτακτες καταστάσεις»

Επιπλέον, είναι αρμόδια για κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου και σχετίζεται με το αντικείμενο της Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας, όπως:

 • Ο συντονισμός των ενεργειών και δράσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία των συστημάτων ελεγχόμενης πρόσβασης (access control), πυρανίχνευσης και συναγερμών
 • Τη μέριμνα για την ετοιμότητα των συστημάτων ασφαλείας του Ιδρύματος
 • Η εκπόνηση μελετών για Έργα, Υπηρεσίες και Προμήθειες που εντάσσονται στο αντικείμενο της Μονάδας
 • Η συγκέντρωση και ο έλεγχος των δικαιολογητικών για τις δαπάνες της αρμοδιότητάς της Μονάδας και την προώθηση για πληρωμή τους στην αρμόδια Υπηρεσία του Πανεπιστημίου
 • Θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως ισχύουν
 • Ο συντονισμός, η επίβλεψη, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μελετών της αρμοδιότητάς της Μονάδας και των τευχών δημοπράτησης που συντάσσονται από συμβαλλομένους με το Πανεπιστήμιο μελετητές, η υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου και η μέριμνα για την έγκριση των πιστώσεων για την πληρωμή των αμοιβών για την εκπόνηση των μελετών
 • Η προετοιμασία των φακέλων των θεμάτων της αρμοδιότητάς της Μονάδας που εισάγονται στο Τεχνικό Συμβούλιο για την παροχή γνωμοδοτήσεων ή προωθούνται για την λήψη αποφάσεων στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Ιδρύματος
 • Η μέριμνα και η προώθηση της διαδικασίας για την ανάθεση εκπόνησης μελετών, υπηρεσιών και έργων αρμοδιότητας της Μονάδας σε τρίτους κατά τη διαδικασία που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις
 • Η επεξεργασία και εισήγηση προς στα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του Ιδρύματος επί θεμάτων εκτέλεσης μελετών που ανατίθενται στη Μονάδα
 • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται στη Μονάδα από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

Υπεύθυνος

 • Αντώνιος Βαρώτσος, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

Προσωπικό

 • Βασίλειος Κωτσόπουλος
 • Σωτήριος Μαρούντας (Κουκούλι)
 • Αθανάσιος Τρυφωνόπουλος