Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης είναι ο χειρισμός όλων των θεμάτων για την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού, του διοικητικού, του ειδικού διδακτικού και εργαστηριακού και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού, τα συνταξιοδοτικά θέματά τους, καθώς και τα διοικητικά θέματα και τα θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού γενικής φύσεως, η μέριμνα για την εκλογή των θεσμικών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων, η φροντίδα για θέματα σύστασης και λειτουργίας ακαδημαϊκών μονάδων και συναφών δομών, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά.

Διευθύντρια

 • Ασημίνα Υφαντή, Προϊστάμενη

  Επικοινωνία

  Η Διεύθυνση διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα.

  Τμήμα Διδακτικού και Εκπαιδευτικού εν γένει Προσωπικού

  Aρμόδιο για:

  • Τον προβλεπόμενο από τον νόμο έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, την προκήρυξη θέσεων και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εκλογής, διορισμού, παραίτησης, συνταξιοδότησης και λοιπών προβλεπόμενων και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Δ.Ε.Π (καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων)
  • Θέματα που αφορούν στις διαδικασίες προκήρυξης, επιλογής, πρόσληψης και απασχόλησης εντεταλμένων διδασκαλίας της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως εκάστοτε ισχύουν ή έκτακτου διδακτικού προσωπικού βάσει του Π.Δ/τος 407/1980, καθώς και πρόσκλησης και απασχόλησης επισκεπτών καθηγητών κατά την κείμενη νομοθεσία
  • Την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών των μελών Δ.Ε.Π., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (μονιμοποιήσεις, ανανεώσεις θητείας, εξελίξεις, μετακινήσεις, κλπ.)
  • Την αναγνώριση προϋπηρεσίας, μισθολογική εξέλιξη και χορήγηση επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας, καθώς και τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών απουσίας
  • Τη μέριμνα για την τήρηση και επικαιροποίηση ψηφιακού και έντυπου μητρώου του προσωπικού αρμοδιότητάς του
  • Την ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ με στοιχεία αρμοδιότητάς του
  • Την παρακολούθηση και καταγραφή όλων των μεταβολών των οργανικών θέσεων των μελών ΔΕΠ
  • Τον προγραμματισμό και την προκήρυξη κενών θέσεων μελών Δ.Ε.Π.
  • Την παρακολούθηση, εφαρμογή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών και υπηρεσιών επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων/κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αφυπηρετησάντων και Ομότιμων Καθηγητών του Ιδρύματος
  • Την παρακολούθηση, εφαρμογή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών και υπηρεσιών επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων/κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αρμοδιότητάς του και τη σύνταξη εισηγήσεων
  • Την παρακολούθηση και εφαρμογή πειθαρχικών διατάξεων
  • Τη μελέτη και επίλυση των ζητημάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του εν λόγω προσωπικού και την έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, εγγράφων και πράξεων θεμάτων αρμοδιότητάς του
  • Τη συνδρομή και υποστήριξη του ΕΣΔΠ και των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητάς του
  • Την υποβοήθηση του Πρύτανη στον προβλεπόμενο από τον νόμο έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων, την προκήρυξη θέσεων και τη διεκπεραίωση των διαδικασιών εκλογής, ένταξης, μετάταξης, διορισμού, εξέλιξης, συνταξιοδότησης και λοιπών προβλεπόμενων και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και υπηρετούντων Επιστημονικών Συνεργατών
  • Την ολοκλήρωση των διαδικασιών κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π και υπηρετούντων Επιστημονικών Συνεργατών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (μονιμοποιήσεις, εξελίξεις, παραιτήσεις, κλπ.)
  • Την αναγνώριση προϋπηρεσίας, μισθολογική, βαθμολογική εξέλιξη και τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών απουσίας, καθώς και τη μέριμνα για την τήρηση και επικαιροποίηση ψηφιακού και έντυπου μητρώου του ανωτέρω προσωπικού
  • Την παρακολούθηση και καταγραφή όλων των μεταβολών των οργανικών θέσεων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και υπηρετούντων Επιστημονικών Συνεργατών
  • Τον προγραμματισμό και την προκήρυξη κενών θέσεων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π
  • Την παρακολούθηση, εφαρμογή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών και υπηρεσιών επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων/κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αρμοδιότητάς του και τη σύνταξη εισηγήσεων
  • Την παρακολούθηση και καταγραφή, καθώς και την εφαρμογή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών και υπηρεσιών επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων/κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα που αφορούν στις διαδικασίες απασχόλησης ακαδημαϊκών υποτρόφων, διδασκόντων επώνυμων εδρών και άλλων συναφών κατηγοριών διδασκόντων του Ιδρύματος, κατά την κείμενη νομοθεσία
  • Την τήρηση πρωτοκόλλου του τμήματος και
  • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος.

  Υπεύθυνη

  • Ασημίνα Υφαντή, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Προσωπικό

  Για θέματα σχετικά με:

  • Βαρβάρα Λάζαρη
  • Γεωργία Νικολοπούλου
  • Γεώργιος Τόλιας
  • Ελένη Τσίρου
  • Μαρία Φώκου

  Επικοινωνία

  Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού

  Aρμόδιο για:

  • Τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στη διαδικασία προκήρυξης, πρόσληψης, διορισμού, μονιμοποίησης, προαγωγής κ.λπ μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
  • Την τήρηση και επικαιροποίηση ψηφιακού και έντυπου μητρώου και των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων, με όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές
  • Την έκδοση πράξεων διορισμού, τοποθέτησης, μονιμοποίησης, απόσπασης, μετάταξης, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, λύσης υπαλληλικής σχέσης, προαγωγών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, βαθμών και μισθολογικών κλιμακίων
  • Τη διαχείριση θεμάτων επιμόρφωσης προσωπικού
  • Τη συγκέντρωση και καταγραφή των δελτίων παρουσίας προσωπικού και τη χορήγηση πάσης φύσεως αδειών
  • Την παρακολούθηση, εφαρμογή και ενημέρωση των ενδιαφερομένων μελών και υπηρεσιών επί της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων/κανονισμών του Ιδρύματος για τα θέματα αρμοδιότητάς του και τη σύνταξη εισηγήσεων
  • Την παρακολούθηση και εφαρμογή πειθαρχικών διατάξεων
  • Τη μελέτη και επίλυση των ζητημάτων της υπηρεσιακής κατάστασης του εν λόγω προσωπικού και την έκδοση πάσης φύσεως βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, εγγράφων και πράξεων θεμάτων αρμοδιότητάς του
  • Την παρακολούθηση και καταγραφή όλων των μεταβολών των οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπικού
  • Θέματα συγκρότησης και ανασυγκρότησης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Διοικητικού Προσωπικού, οργάνωσης και διαχείρισης διαδικασίας εκλογών αιρετών εκπροσώπων υπαλλήλων στο ανωτέρω συμβούλιο και γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεών του
  • Τη διαχείριση θεμάτων αξιολόγησης των διοικητικών υπαλλήλων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • Τη συνδρομή και υποστήριξη του ΕΣΔΠ και των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητάς του
  • Την τήρηση πρωτοκόλλου του Τμήματος και
  • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

  Υπεύθυνος

  • Σπυρίδων Φαναριώτης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος

  Προσωπικό

  • Ευσταθία Ηλιοπούλου
  • Ελένη Καράμπαλη
  • Βασιλική Καρβούνη
  • Δήμητρα Μαλαφούρη
  • Αδαμαντία Παγουλάτου
  • Ελένη Πέττα
  • Άννα Σταματοπούλου
  • Χριστίνα Τζιμίκου

  Τμήμα Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης

  Aρμόδιο για:

  • Θέματα οργάνωσης των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων σχετικά με την ίδρυση, μετονομασία, κατάργηση, συγχώνευση Σχολών, Τμημάτων, Τομέων, Κλινικών, Εργαστηρίων, Μουσείων Κέντρων και λοιπών εκπαιδευτικών και συναφών μονάδων με δημοσίευση σχετικών Φ.Ε.Κ.
  • Θέματα εκλογής Πρυτανικών Αρχών, Κοσμητόρων, Προέδρων Τμημάτων, Διευθυντών Τομέων, Κλινικών, Εργαστηρίων, Μουσείων και οργάνων διοίκησης των Κέντρων και λοιπών μονάδων με δημοσίευση σχετικών Φ.Ε.Κ.
  • Την παρακολούθηση θεμάτων συγκρότησης και σύνθεσης συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος και των ακαδημαϊκών μονάδων του και ανάδειξης εκπροσώπων των προβλεπόμενων κατηγοριών
  • Την παρακολούθηση της νομοθεσίας σε θέματα λειτουργίας των πανεπιστημιακών οργάνων και ενημέρωση των υπηρεσιών του Ιδρύματος
  • Την τήρηση αρχείου γνωμοδοτικών εγγράφων και λοιπών εγκυκλίων θεμάτων αρμοδιότητάς του και κοινοποίησή τους στις υπηρεσίες του Ιδρύματος
  • Θέματα απόσπασης εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Ίδρυμα
  • Την ενημέρωση των ηλεκτρονικών αρχείων του Δημοσίου για θέματα αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης
  • Τη χορήγηση βεβαιώσεων παροχής επικουρικού έργου φοιτητών του Ιδρύματος
  • Την επικύρωση εγγράφων και βεβαίωση του γνησίου υπογραφής
  • Την έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητα
  • Τη συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος και υποβολή καταλόγων υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης στους αρμόδιους φορείς
  • Όσες αρμοδιότητες ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος

  Υπεύθυνη

  • Ελένη Διαμαντοπούλου, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Προσωπικό

  • Αμαλία Αλτανοπούλου
  • Ανδρέας Ανδρούτσος
  • Ευάγγελος Κατσαρός (Μεσολόγγι)
  • Νικόλαος Κουραχάνης
  • Νικόλαος Κουτσακουλάκης
  • Ανδρέας Ρήγας
  • Αναστασία Σίνου
  • Ανδρέας Σκαναβής
  • Γεώργιος Σούγιας (Μεσολόγγι)
  • Γεώργιος Σπυρόπουλος

  Επικοινωνία

  Τμήμα Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου

  Aρμόδιο για:

  • Την παραλαβή πρωτοκόλληση της κοινής και εμπιστευτικής εισερχόμενης αλληλογραφίας και διανομή αυτής στα αρμόδια όργανα και υπηρεσιακές μονάδες
  • Τη μέριμνα διεκπεραίωσης της εξερχόμενης αλληλογραφίας των κεντρικών υπηρεσιακών μονάδων
  • Τη μέριμνα αναπαραγωγής και διακίνηση της εν γένει αλληλογραφίας του Ιδρύματος, φυλλαδίων, ανακοινώσεων και εντύπων που αφορούν ή ενδιαφέρουν το Ίδρυμα
  • Άλλες αρμοδιότητες που ανατίθενται από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος
  • Τήρηση αρχείου

  Υπεύθυνη

  • Ελένη Κουζέλη, Αναπληρώτρια Προϊστάμενη

  Προσωπικό

  • Σπυριδούλα Μπουλούτζα

  Επικοινωνία